Ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου. (...άρθρο του Β. Χ. Αποστολόπουλου)

Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και πολλοί από εμάς ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων που διεκδικούν το δήμο Καλαβρύτων, ζητάμε την ψήφο των συμπολιτών μας προκειμένου να τους εκπροσωπήσουμε στο νέο δημοτικό συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Αλήθεια πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ενός δημοτικού συμβούλου προκειμένου να μπορεί να ασκήσει, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 86 του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε στις 20.08.2019,

"...το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου είναι αξίωμα ιδιαίτερα τιμητικό. Χαίρει άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης αφού ο δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται από το τοπικό εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ως αιρετός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό γιατί μπορεί να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής του, στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, στην υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, στην οικονομική ανάπτυξη και στη διοίκηση του δήμου εν γένει".

Στην ίδια επίσης εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

"Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο του δήμου και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που τον αφορούν και δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων (δημάρχου, εκτελεστικής επιτροπής, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής). Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα διοίκησης, δηλ. στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη με λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού, και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας ζωής καθώς και σε θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα".

Ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει:

 • Να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών στις οποίες είναι μέλος.
 • Να διαθέτει πάντα τον απαραίτητο χρόνο και να προετοιμάζεται για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Να εκτελεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του και κάθε εργασία που του αναθέτει το συμβούλιο.
 • Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να μελετήσει τον κανονισμό λειτουργίας του δικού του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που το οικείο συμβούλιο δεν έχει δικό του κανονισμό, είναι σε ισχύ ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
 • Να γνωρίζει, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων του δήμου.
 • Να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.
 • Να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να ασκήσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο την εντολή που έχουν λάβει χαίρουν μιας σειράς διευκολύνσεων, που συνιστούν την ιδιαίτερη καταστατική τους θέση.

Ωστόσο, η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων του εκ μέρους του δημοτικού συμβούλου, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας ή ακόμα και της έκπτωσης. Έτσι, ενδεικτικά ένας δημοτικός σύμβουλος:

Δεν μπορεί να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου.

 •  Δημοτικός σύμβουλος που είναι Αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.
 •  Δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Εάν είναι Αντιδήμαρχος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι  υποχρεωμένος να υποβάλλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

 • Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου, καθώς και να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.

Από όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να κάνω πέντε επισημάνσεις:

Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά διαχωρισμός των συμβούλων, σε συμβούλους συμπολίτευσης ή συμβούλους αντιπολίτευσης, πράγμα που σημαίνει ότι παρά την άποψη που λανθασμένα επικρατεί, ίσως γιατί βολεύει κάποιους, όλοι ανεξαιρέτως οι δημοτικοί σύμβουλοι σε ένα δημοτικό συμβούλιο, έχουν τα ίδια καθήκοντα, τις ίδιες υποχρεώσεις και, θεωρητικά τουλάχιστον, τις ίδιες δυνατότητες με ότι αυτό συνεπάγεται...

Η δεύτερη επισήμανση είναι, και το αφήνω αυτό στην κρίση του καθενός πολίτη, ότι ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

Η τρίτη επισήμανση είναι ότι, ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει, να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Κρατήστε το αυτό, ειδικά για την οικονομική επιτροπή και θα επανέλθω για το συγκεκριμένο, από την 1η Ιανουαρίου, όταν θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με την νέα του σύνθεση. Θυμηθείτε επίσης το 2019, την προεκλογική εξαγγελία του νυν Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου περί δήθεν ελέγχου σε κάθε κυβικό εκατοστό μπετόν που είχε ρίξει η προηγούμενη δημοτική αρχή του Γιώργου Λαζουρά, όπως επίσης και την δήλωση του κου Θεόδωρου Νασιώτη περί... συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα τον οικονομικό απολογισμό και τον έλεγχο της προηγούμενης δημοτικής αρχής του Γιώργου Λαζουρά.

Η τέταρτη επισήμανση είναι ότι ο δημοτικός σύμβουλος οφείλειΝα καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Πόσοι άραγε από τους σημερινούς δημοτικούς συμβούλους που ζητούν πάλι την ψήφο σας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές έχουν καταθέσει έστω και ΜΙΑ γραπτή ερώτηση "δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου";

Η πέμπτη και η τελευταία επισήμανση είναι ότι, ο δημοτικός σύμβουλος, Δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Θεωρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί μομφή για κανέναν, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κατατεθεί από έναν δημοτικό σύμβουλο στο νέο δημοτικό συμβούλιο ερώτηση, δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου φυσικά, για να μάθουμε αν κατά την διάρκεια της θητείας της απερχόμενης δημοτικής αρχής, υπήρξε και μετείχε κάποιος δημοτικός σύμβουλος, σε  συζήτηση θέματος, ή κατάρτιση απόφασης που αφορούσε τον ίδιο ή σύζυγο ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.   

 

Βασίλης Χρ. Αποστολόπουλος

Εκπαιδευτικός - Μηχανικός Πληροφορικής

Msc Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Καλαβρύτων

Βασιλης Αποστολόπουλος

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΡΥΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ !!!!

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com