Μέχρι 300.000 ευρώ ανά δήμο. Να η δωρεάν ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στα Καλάβρυτα.

αε
  •   
  •   
  •   
  •  

Μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ οι δήμοι όλης της χώρας μπορούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά σύγχρονες υποδομές για τη φιλοξενία και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρακτικές.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται στην εκ θεμελίων κατασκευή, στη διαμόρφωση και επισκευή υφιστάμενων δομών, καθώς και στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου. Αναφορικά με την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων καταφυγίων των δήμων, ενδεικτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, όπως αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, ο εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και  παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κ.ά.».
Σύμφωνα με τους ειδικούς η μελέτη εκτιμάται στα 73.000 ευρώ (σ.σ. εκτός αν την εκπονηθεί από την Υπηρεσία ενός δήμου) και προσδιορίζεται ότι το διάστημα που απαιτείται για την έγκριση της –από τη στιγμή που θα κατατεθεί- είναι περίπου 3 με 4 μήνες.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ και το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο OTA ορίστηκε σε 300.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Η πρόσκληση αναφέρει ότι :
ΚΑΛΕΙ Τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000,00 ευρώ (€). Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:  Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων το παραπάνω ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησης του ποσού και την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4 Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πολλαπλασιαζόμενο με το πλήθος των Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Σύνδεσμο.  Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000 ευρώ (€) πλέον Φ.Π.Α..  Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Επιλέξιμες δαπάνες είναι:  Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων» και της ΥΑ αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄1874) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς. Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται: α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη, β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη, 5 γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του. Όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) και τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄96), ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για παράδειγμα για να αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κλπ.  Κάθε είδος δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) και του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄96). Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων.  Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) και του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄96), και στις οποίες περιλαμβάνονται: α) Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το σύνολο της δαπάνης για τις 6 παραπάνω δράσεις δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικά αιτούμενης δαπάνης από το Πρόγραμμα. β) Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές). Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83 Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος του δικαιούχου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:  Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου των δικαιούχων περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.  Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι της παρούσης).  Την εν ισχύ άδεια ιδρύσεως του καταφυγίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 όπως ισχύει και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄ 1874), καθώς και τυχόν άλλης πρόσθετης αδειοδότησης που προκύπτει από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες (π.χ. περιβαλλοντική άδεια). 7 Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας ιδρύσεως, θα πρέπει να βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση από τον δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η μελλοντική απόκτηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των καταφυγίων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και ειδικότερα βάσει των άρθρων 4 και 6 του ν. 604/1997 (Α΄163), του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄ 96) και της Υ.Α. αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄ 1874).  Έκθεση τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, εφόσον αιτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.  Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών) για την προτεινόμενη πράξη, με σαφή αναφορά στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ., τον τίτλο της πράξης και τον προϋπολογισμό αυτής. Για την έκδοση της Σύμφωνης Γνώμης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Σε περίπτωση κατασκευής εγκατάστασης καταφυγίου:  Τεχνική έκθεση της κτιριακής συγκρότησης του υπό ίδρυση καταφυγίου. Στην περίπτωση της επισκευής υφιστάμενων κτιρίων ή προσθήκης κτιριακών εγκαταστάσεων, η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις επισκευές ή προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν.  Τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας του Δήμου ή του Συνδέσμου Δήμων επί του οικοπέδου ή/και επί των υπαρχόντων προς διαμόρφωση και επισκευή κτιρίων. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οικοπέδου ή/και κτιρίου/ων, υποβολή έγκυρου μισθωτηρίου ή παραχωρητηρίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (από τον χρόνο υποβολής του αιτήματος και μετά) ή Υπεύθυνης Δήλωσης/Βεβαίωσης υπογεγραμμένης από το νόμιμο δικαιούχο ότι η διάρκεια μίσθωσης ή παραχώρησης οικοπέδου ή/και κτιρίου/ων, θα είναι τουλάχιστον 10ετής (από τον χρόνο υποβολής του και μετά).  Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου και εφόσον υπάρχουν κτίρια προς διαμόρφωση, τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και του οικοπέδου, σε κατάλληλη κλίμακα. 8 Β) Στην περίπτωση επισκευής ή/και συντήρησης υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων:  Άδεια ιδρύσεως του υφιστάμενου καταφυγίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) όπως ισχύει και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 280262/3-12- 2003 (Β΄ 1874). Εφόσον υπάρχει άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται η άδεια λειτουργίας.  Τεχνική έκθεση σκοπιμότητας και φυσικού αντικειμένου του υπό επισκευή ή/και συντήρηση έργου.  Βεβαίωση από τον δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η μελλοντική απόκτηση άδειας λειτουργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα βάσει του άρθρου 6 παρ.1γ) του ν. 604/1977 (Α΄163) και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄ 1874). Γ) Στην περίπτωση αιτήματος που περιλαμβάνει συναφείς με την κατασκευή και την επισκευή /συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή την προμήθεια και την τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού:  Άδεια ιδρύσεως του υφιστάμενου καταφυγίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) όπως ισχύει και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 280262/3-12- 2003 (Β΄ 1874). Εφόσον υπάρχει άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται η άδεια λειτουργίας.  Περιγραφική έκθεση του υπό προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού της εγκατάστασης, εφόσον αιτείται προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού.  Τεχνική έκθεση (ηλεκτρολογική ή υδραυλική) εφόσον αιτούνται εργασίες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή εξασφάλισης πόσιμου νερού και παροχέτευσης όμβριων υδάτων, καθώς και βεβαίωση των τοπικών αρμόδιων υγειονομικών αρχών περί καταλληλότητας του νερού, σε περίπτωση δημιουργία παροχής ύδρευσης από πηγή. Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα. 9 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, και στον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  Σύμβαση έργου/προμήθειας.  Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, τον ανάδοχο και τον εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.  Πρωτόκολλα/ βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται.  Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόφαση παραχώρησης σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οικοπέδου ή/και κτιρίου/ων διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (από το χρόνο υποβολής του αιτήματος και μετά).  Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της παραπάνω ειδικής πινακίδας. Επίσης επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 10 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Επίσης, εντός 12 μηνών από την απόφαση ένταξης του έργου, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής την απαιτούμενη από τις διατάξεις του ν. 4039/2012, άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τα παραπάνω έγγραφα διενεργώντας, όπου απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δικαιούχου, που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ