Ο Κώστας Μάρκου πρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου υγείας

Μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει πριν από αρκετό καιρό, όταν προτάθηκε από τον υπουργό υγείας στον Καλαβρυτινό Πανεπιστημιακό ,καθηγητή ενδοκρινολογίας κ. Κώστα Μάρκου ή θέση του προέδρου του ΚΕ.Σ.Υ ολοκληρώθηκε μετά την αποδοχή της θέσης αυτής, όπως ο ίδιος είπε στο KALAVRYTANET. Η θητεία του προέδρου είναι τριετής.Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στον εξαιρετικό γιατρό και φίλο που η πορεία του έχει δείξει ότι διαθέτει το στοιχείο της ανθρωπιάς, σε ένα χώρο και ένα επάγγελμα που αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα.


Το κεντρικό συμβούλιο υγείας είναι ένα θεσμικό όργανο με ουσιαστικό ρόλο στα θέματα της υγείας

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και προσδιορίζει τους γενικούς στόχους και κατευθύνσεις στο χώρο της υγείας, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στον Υπουργό. Επι­πλέον παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των προγραμμάτων σε κε­ντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο όργανο αυτό εκπροσωπούνται οι: ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ,  με δύο εκπροσώπους, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ).

Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

 Ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Δύο εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ένας εκπρόσωπος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

 Ένας εκπρόσωπος των νοσοκομειακών ιατρών που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Ένας εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού.

 Ένας εκπρόσωπος των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Ένας εκπρόσωπος των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Ένας εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

 Ένας εκπρόσωπος που επιλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, της Ένωσης Ελλήνων Βιολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ

Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ

Ακόμα στο ΚΕ.Σ.Υ. λειτουργούν οι εξής μόνιμες Επιτροπές:

1. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας (εφεξής Επιτροπή Εκπαίδευσης). Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι:

Α. Η πρόταση σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους που παρέχουν ειδίκευση σε κύρια ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση αυτής.

Β. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σύστασης, αξιολόγησης και κατάργησης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους.

Γ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των εξεταστών, αξιολογητών, κριτών, θεματοδοτών κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιστημών υγείας που υπάγεται στις αρμοδιότητές του.

Δ. Όλες οι αρμοδιότητες των υπαρχουσών κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου επιτροπών του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, έγκριση εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώριση άλλων επαγγελμάτων υγείας, εξειδικεύσεων σε υγειονομικές επιστήμες, νέες βιοιατρικές επιστήμες και κάθε συναφές θέμα.

Ε. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την έγκριση ή μη διεξαγωγής επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε μορφής όλων των επιστημόνων υγείας, εφόσον επιχορηγούνται από φαρμακευτικές εταιρίες και από εταιρίες παροχής εξοπλισμού, υλικών ή υπηρεσιών υγείας. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε συναφές θέμα για την έγκριση και αξιολόγηση των ως άνω επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι εν λόγω διοργανωτές ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους καταβάλλουν παράβολο αξίας ίσης με το 2% του υποβληθέντος προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο ΚΕ.Σ.Υ.. ΣΤ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με τα δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας.

Ζ. Η εκτίμηση των αναγκών και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των ιατρών που απαιτούνται ανά ειδικότητα. Η. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για τον καθορισμό, διαχωρισμό, συγχώνευση και κατάργηση ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Θ. Κάθε άλλο θέμα που της ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης.

2. Επιτροπή Ονοματολογίας, Κωδικοποίησης και Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων (εφεξής Επιτροπή Ονοματολογίας). Τα μέλη της Επιτροπής Ονοματολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΚΕ.Σ.Υ. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ..

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ονοματολογίας είναι:

Α. Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση της Ελληνικής Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων (ΕΛΟΚΙΠ).

Β. Η παρακολούθηση εφαρμογής των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 3

Γ. Η διαμόρφωση και εφαρμογή της Ελληνικής Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Πράξεων κάθε επιστήμης που σχετίζεται με την υγεία. Δ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. κοστολόγησης και αναθεώρησης της κοστολόγησης των πράξεων όλων των επαγγελμάτων υγείας. Ε. Κάθε άλλο θέμα που της ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ονοματολογίας μπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου της ονοματολογίας και της κωδικοποίησης των πράξεων. Επίσης μπορεί να επιλέγει ως εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες κοστολόγους ή άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές για την κοστολόγηση μεμονωμένων πράξεων ή ομάδων πράξεων υγειονομικών επαγγελμάτων.

. Επιτροπή Ογκολογίας Τα μέλη της Επιτροπής Ογκολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ογκολογίας είναι:

Α. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη των νεοπλασιών.

Β. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την οργάνωση Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας των νεοπλασιών.

Γ. Η πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που απασχολούνται σε αντικείμενα συναφή με την ογκολογία.

Δ. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δραστηριότητας όλων των Ογκολογικών Μονάδων.

Ε. Η πρόταση προς το ΔΣ του ΚΕ.Σ.Υ. για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων των νοσοκομείων και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

ΣΤ. Η παρακολούθηση των πληροφοριών που καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. σύμφωνα με το νόμο 3370/2005, όπως και των αρχείων, των στατιστικών και επιδημιολογικών δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Για το σκοπό αυτό το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται υποχρεωτικά με την Επιτροπή Ογκολογίας και κοινοποιεί σε αυτήν περιοδικά τα σχετικά αρχεία, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται με την Επιτροπή Ογκολογίας για την εκπόνηση μελετών σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη ασθενών με νεοπλασίες.

Ζ. Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ογκολογίας μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείμενα. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ογκολογίας.

4. Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων Τα μέλη της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι δέκα (10) και ο πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστημίου. Στο πεδίο αρμοδιότητας δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταδοτικά νοσήματα, οι ψυχιατρικές παθήσεις, οι νεοπλασίες και οι παθήσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι::

Α. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη χρονίων παθήσεων.

Β. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και οργάνωση Ειδικών Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας χρονίων παθήσεων στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Γ. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κέντρων αναφοράς που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία χρονίων νόσων.

Δ. Η λήψη μέτρων για την βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που απασχολούνται σε σχετικά αντικείμενα.

Ε. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των Μονάδων Χρονίων παθήσεων.

ΣΤ. Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. 4 Η Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείμενα. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων. 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος για το kalavrytanet

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
14 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.