Δεν θα ψηφίσουν στις Εθνικές εκλογές οι 18αρηδες(η εγκύκλιος)

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 7/1/2015 και απέστειλε σε κόμματα και φορείς παρέχονται διευκρυνίσεις σχετικά με το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου για τους γεννηθέντες το 1997.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

                                                                               ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 389
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΣ:
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 – 1132, 1300,
 1131, 1130
Φαξ: 213 1361140
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από
τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015»
Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και µε αφορµή
αρκετά ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί σχετικά µε τη συµµετοχή ή όχι στις εκλογές αυτές,
όσων συµπληρώνουν το 18ο
έτος της ηλικίας τους το τρέχον έτος (δηλ. όσοι γεννήθηκαν το έτος
1997), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί
σ΄ενιαίο κείµενο µε το π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄/15.3.2012).
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του εκλέγειν
ρυθµίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω π.δ., οι οποίες ορίζουν
η µεν πρώτη ότι «1. Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που
συµπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου η 1η
Ιανουαρίου θεωρείται ως ηµεροµηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν µέσα
στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι «Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρειαΝα σταλεί µε e-mail και µε fax
µόνο όσοι είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων της εκλογικής
περιφέρειας».
Περαιτέρω η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των
δήµων κάθε εκλογικής περιφέρειας, ρυθµίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου π.δ., το οποίο
προβλέπει στην παρ.1 ότι «Ο ∆ήµαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης µέχρι
τέλους Φεβρουαρίου ονοµαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν όσους είναι
εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του δήµου και αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν κατά το
άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αµελλητί στο
Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούµενο αρχείο εκλογικών
καταλόγων».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις µε σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν
συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους, είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς
καταλόγους των δήµων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι
αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουµένως στις ονοµαστικές καταστάσεις που συντάσσουν
αυτεπάγγελτα οι δήµαρχοι από 1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους των δήµων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι
η διαδικασία σύνταξης των ονοµαστικών καταστάσεων από τους δηµάρχους θα λάβει χώρα από
την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της
25ης Ιανουαρίου 2015.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω που δεν είναι γραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, δεν µπορούν να ψηφίσουν κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των παρ.4 και 5 του
άρθρου 8 του ως άνω π.δ., δηλαδή µε βάση πιστοποιητικό του ∆ηµάρχου από το οποίο
προκύπτει η εγγραφή τους στα δηµοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων στα οποία είναι
εγγεγραµµένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η
διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. (σύνταξη ονοµαστικών καταστάσεων από
δηµάρχους), περίπτωση, όµως, η οποία δεν συντρέχει εν προκειµένω για τους γεννηθέντες το
έτος 1997.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
3 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.