Στα χέρια του ελεγκτή νομιμότητας η αδυναμία συγκρότησης προεδρείου στο Δ.Σ

Στην ερμηνεία του σχετικού νόμου που αφορά την εκλογή προεδρείου εναπόκειται το αν η χθεσινή ψηφοφορία έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα ή όχι.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο νόμος για την εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων, προβλέπει την διαδικασία με ακρίβεια προκειμένου να μην δίνεται η δυνατότητα αποφάσεων και ενεργειών κατά περίπτωση.

΄Αλλά τι σημαίνει η φράση απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την τρίτη ψηφοφορία;

Τα άκυρα μετρούν ως αρνητική ψήφος ή όχι;

Για αυτά και άλλα ερωτήματα θα δοθεί απάντηση σύντομα από τον ελεγκτή νομιμότητας αφού η παράγραφος 5 του άρθρου 64 ορίζει τα ακόλουθα: Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.

Συνεπώς βρισκόμαστε σε αναμονή!

Οι δύο φάσεις της διαδικασίας που είναι υπό διερεύνηση περιγράφονται από την σχετική εγκύκλιο:

Α΄ φάση- Ανάδειξη υποψηφίων πλειοψηφίας και µειοψηφίας.

Για την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα από τις δηµοτικές παρατάξεις, που θα τεθούν κατόπιν στην κρίση όλων των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο προεδρεύων σύµβουλος, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχει απαρτία 49 Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών του (άρθρο 96, παρ. 2 Κ∆Κ). Σηµειώνουµε ότι το τυχόν κλάσµα παραλείπεται., καλεί:

• τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Προέδρου

• τους συµβούλους της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Αντιπροέδρου

• τους συµβούλους των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Γραµµατέα

Οι σύµβουλοι των ανωτέρω παρατάξεων καλούνται από τον προεδρεύοντα σύµβουλο, όχι κατ’ ανάγκη σε διαφορετικό ή διακριτό χώρο, του δηµοτικού καταστήµατος, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι χωροταξικά εφικτό.

∆ηµοτικός σύµβουλος που επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα µπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του, µόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής (Α’ φάση), και όχι κατά τη διαδικασία της εκλογής από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Το είδος της ψηφοφορίας (µυστική ή φανερή) στη φάση αυτή για την εκλογή 50 Οι υποψήφιοι σύµβουλοι για τα αντίστοιχα αξιώµατα εκλέγονται, και δεν προτείνονται, από την πλειοψηφία και την µειοψηφία, αντίστοιχα. των συµβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του Προεδρείου αποφασίζεται από τα µέλη των οικείων παρατάξεων.

Α’ ψηφοφορία: Ως υποψήφιος της πλειοψηφίας, για τη θέση του Προέδρου του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της πλειοψηφίας. Αντίστοιχα, ως υποψήφιος της µείζονος και της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα, εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αντίστοιχα.

Β’ ψηφοφορία: Εάν κανείς από τους υποψηφίους αυτούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, κατά τα ανωτέρω, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των αντίστοιχων παρατάξεων.

Γ ψηφοφορία: Εάν και πάλι κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού ή των παρατάξεων της µειοψηφίας, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση αξιώµατος, ή υπάρξει ισοψηφία µεταξύ δύο υποψηφίων, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω και αν πήρε µία ψήφο έναντι καµίας του συνυποψήφιου του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωµα, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο προεδρεύων σύµβουλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 51 Άρθρο 96, παρ. 5 του Κ∆Κ. και, εποµένως, δεν προσµετρώνται στη δηµιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.

Υποψήφιοι µπορεί να αναδειχθούν και οι σύµβουλοι που τυχόν απουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι, µε σχετικό έγγραφο που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του δήµου.

Σε περίπτωση που δεν αναδειχτούν υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο Γραµµατέας από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν και πάλι οι παρατάξεις αυτές δεν αναδείξουν Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε αυτοί προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, µε την ίδια διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 52 Άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3852/2010.Εάν όµως η παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης αναδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, ενώ για τη θέση του Γραµµατέα δεν αναδείξουν οι λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας, τότε ο Γραµµατέας προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας του δηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο συµβαίνει και στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή µη πρότασης υποψηφίου για τη θέση του Αντιπροέδρου από την παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης, ενώ οι παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης έχουν εκλέξει Γραµµατέα, οπότε και ο υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου προτείνεται από τη παράταξη της πλειοψηφίας.

 

 

Β΄ φάση- Εκλογή µελών Προεδρείου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, και αφού έχουν αναδειχθεί οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του Προεδρείου, συνέρχονται από κοινού όλοι οι σύµβουλοι και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκλογή πλέον του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Σηµειώνεται ότι η εκλογή αυτή γίνεται µόνο ανάµεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που αναδείχθηκαν κατά την διαδικασία της Α’ φάσης και δεν µπορεί να υπάρξει άλλη υποψηφιότητα για τα αξιώµατα αυτά από άλλους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.

Η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται χωριστά για κάθε ένα από τα ανωτέρω αξιώµατα µε µυστική ψηφοφορία. 53 Άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 3852/2010.Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θέτουν µέχρι ένα σταυρό προτίµησης στον υποψήφιο για κάθε αξίωµα του Προεδρείου.

Α’ ψηφοφορία: Για να εκλεγεί ο προταθείς υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος σε αξίωµα του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Β’ ψηφοφορία: Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν και πάλι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Γ ψηφοφορία: Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 54 Άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3852/2010..

 

Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης εκλέγονται στην Β’ φάση, έστω και εάν οι θετικές ψήφοι είναι λιγότερες από τις αρνητικές.

 

2.4 Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής

 

Εάν κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου 2014, 10:00 π.µ., και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

 

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί η εκλογή κατά την συνεδρίαση αυτή γίνεται επαναληπτική εκλογή µόνο για τα µέλη του Προεδρείου που δεν επιτεύχθηκε η εκλογή τους κατά την πρώτη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκαλεί το συµβούλιο κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, ανεξάρτητα από το αν έχει επιτευχθεί η εκλογή του προέδρου του Συµβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση. Τούτο διότι δεν έχουµε ακόµη συγκρότηση του Προεδρείου, το οποίο επιτυγχάνεται µε την εκλογή όλων των µελών του.

 

Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση της επαναληπτικής εκλογής δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίσθηκε απαρτία, τότε θεωρείται ότι εκλέγονται 55 Άρθρο 64, παρ. 4, εδάφιο δεύτερο του ν.3852/2010. ανάλογα µε την περίπτωση:

 

o Πρόεδρος και Γραµµατέας, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έλαβαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους προτίµησης σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, o Αντιπρόεδρος, ο σύµβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασµού της µειοψηφίας, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο νοµοθέτης θέλησε οπωσδήποτε να εκλεγούν τα µέλη του Προεδρείου κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, ώστε να µην παρατείνεται επί µακρόν η εκκρεµότητα συγκρότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε σώµα.

 

Επισηµαίνεται ότι όπου στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται µνεία σε «σύµβουλο που έλαβε κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίµησης σύµφωνα µε την δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε» για τους επιλαχόντες συνδυασµούς, νοείται ο υποψήφιος ∆ήµαρχος αυτών.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.