Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου (ώρα 13.00) και μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα (13.00) θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2015-2016, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση συμμετοχής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.583.764,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά τα 774 δρομολόγια της 3ης ομάδας του διαγωνισμού, για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Δ. 60/2007.

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τα δρομολόγια όσο και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr , καθώς και στις κατά τόπους Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, κανονικά και επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά), όπως προβλέπονται στην προαναφερθείσα διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε., οδός Πανεπιστημίου 254, κτήριο Β’ 26110 Πάτρα) µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για κάποια ή για όλα τα δρομολόγια της ομάδας 3ης όπως αυτά αποτυπώνονται στον αναρτημένο Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 17/9/2015 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αναλυτική Πρόσκληση, μαζί με το συνημμένο Παράρτημα της καθώς και η αριθμ. 40338/1131/9-2-2015 διακήρυξη (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης), έχει ήδη αναρτηθεί στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, καθώς και στον Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (οδός Πανεπιστημίου 254, κτήριο Β’ Intracom, 26110, Πάτρα) και στο τηλ. 2613 613409.


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.