ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Εν αναμονή προτάσεων για τη μεταφορά των μαθητών

Μέχρι και την Δευτέρα 1η Αυγούστου συνεχίζεται η κατάθεση προτάσεων και παρατηρήσεων επί των 1.918 συνολικά δρομολογίων που έχουν διανεμηθεί στους μεταφορείς (λεωφορεία και ταξί), στο πλαίσιο της διαβούλευσης που κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές μας να μεταφέρονται στα σχολεία τους με τον καλύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Στους μεταφορείς δόθηκαν προς διαβούλευση τα δρομολόγια που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την νομοθεσία και τα οποία αφορούν μόνο τα γνωστά μέχρι σήμερα, αφού αυτά πρόκειται να συμπληρωθούν με την έναρξη του σχολικού έτους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται στην Αιτωλοακαρνανία για 204 δρομολόγια λεωφορείων και 254 δρομολόγια ταξί, στην Αχαΐα για 218 δρομολόγια λεωφορείων και 875 δρομολόγια ταξί και στην Ηλεία για 203 δρομολόγια λεωφορείων και 164 δρομολόγια ταξί.

Με επιστολή της προς τους μεταφορείς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τους καλεί να προσέλθουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους επί της διαβούλευσης, εκφράζοντας τη θετική πρόθεση να συζητηθεί αναλυτικά το θέμα, ενώ προτείνει ακόμα και την πιλοτική εφαρμογή για ένα χρόνο και των δύο συστημάτων (το παλιό του διεθνούς διαγωνισμού και το νέο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών), ώστε να αποφασιστεί από κοινού ποιο είναι το καλύτερο για την κοινωνική υπηρεσία που καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε και αφορά τη μεταφορά των μαθητών.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας με δεύτερη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ομάδας Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιο για τη μεταφορά των μαθητών Γ. Περδικάκη, ζητά την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), προτείνοντας να τροποποιηθεί η διάταξη, αφού δεν είναι δυνατόν οι σχολικές μονάδες να δίνουν τα στοιχεία για τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές του επόμενου σχολικού έτους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Η Περιφέρεια ζητά την τροποποίηση κυρίως:

α) Για τους μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, δυσπρόσιτων και άγονων περιοχών να μην ισχύουν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί, όπως ισχύει και για τους μαθητές Μουσικών σχολείων (γυμνάσιο και Λύκειο).

Β) Κατά τον σχεδιασμό των δρομολογίων να λαμβάνονται υπόψη:

  • η ηλικία των μαθητών (Προνήπια, Νήπια, Δημοτικό Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ)

  • η γεωμορφία της περιοχής

  • η επικινδυνότητα της περιοχής.


 

Αναλυτικά οι δύο επιστολές που εστάλησαν έχουν ως εξής:

Προς τους μεταφορείς

«Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταφοράς των μαθητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σας παρέδωσε τα δρομολόγια, όπως αυτά σχεδιάστηκαν, σύμφωνα με την νομοθεσία, την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, και σας ζήτησε τις απόψεις σας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, προκειμένου αυτά να οριστικοποιηθούν.

Ειδικότερα, δόθηκαν σε διαβούλευση:

για την Αιτωλοακαρνανία 204 δρομολόγια λεωφορείων 254 δρομολόγια ταξί,

για την Αχαΐα 218 δρομολόγια λεωφορείων και 875 δρομολόγια ταξί,

για την Ηλεία 203 δρομολόγια λεωφορείων και 164 δρομολόγια ταξί.

Με την από 22/7/2016 επιστολή των Σωματείων Ιδιοκτητών Ταξί, μας ζητάτε να μην εφαρμόσουμε το Δυναμικό Σύστημα Αγορών. Είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε και μάλιστα προτείνουμε για πρώτη χρονιά πιλοτικά να εφαρμοστούν και τα δύο συστήματα (το παλιό του διεθνούς διαγωνισμού και το νέο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών), προκειμένου από κοινού να αποφασίσουμε το βέλτιστο για τη διεξαγωγή μιας κοινωνικής υπηρεσίας που καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε και αφορά τη μεταφορά των παιδιών μας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τις απόψεις σας για τα δρομολόγια που σας παραδώσαμε, προκειμένου να οριστικοποιηθούν, τα μέχρι σήμερα γνωστά.

Επισημαίνουμε ότι ο σχεδιασμός των δρομολογίων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/13 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14.6.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφάλαιο Γ΄, περ. 2γ και 2δ, τα οποία προβλέπουν:

2. Κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης

γ. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

ί. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ιι. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ιιι. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών όπως επίσης και η μεταφορά τρίτων επιβατών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

iv. την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε

συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου.

δ. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων-κατόχων άλλων μέσων.

ε. i) To μεταφορικό έργο το οποίο διενεργείται με τα μέσα της προηγούμενης περίπτωσης (δ) και αναφέρεται σε δρομολόγια για την εκτέλεση των οποίων προσφορότερα μέσα σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα θεωρούνται τα μικρά και τα μεγάλα λεωφορεία προκηρύσσεται ως εξής:

i.α) Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών εντός κάθε αστικής περιοχής που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 2963/2011 εντάσσονται σε μία ή και περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα δρομολογίων.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

i.β) Τα υπόλοιπα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τμήμα τους διενεργείται εντός των αστικών περιοχών, εντάσσονται σε δύο ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα δρομολογίων. Κάθε ομάδα συγκροτείται από τα δρομολόγια που εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός τουλάχιστον δήμου.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι για εμάς, η ημερομηνία της Ημερίδας αποτελεί την έναρξη της διαβούλευσης και του διαλόγου.

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρακαλούμε όπως έχουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας επί των δρομολογίων που σας έχουν διανεμηθεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν, μέχρι τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016.

Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια που σας έχουν δοθεί προς διαβούλευση αφορούν μόνο τα γνωστά μέχρι σήμερα, αφού αυτά πρόκειται να συμπληρωθούν με την έναρξη του σχολικού έτους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία».


 

Προς το Υπουργείο Εσωτερικών

«Κύριε Πρόεδρε,

Η μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν πραγματοποιείται με ευθύνη των Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 24001/2013(ΦΕΚ 1449/Β/14-06-2013) ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει .

Όμως κατά την εφαρμογή της και παρ΄ όλες τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας .

Ενδεικτικά σας γνωρίζω τα παρακάτω προβλήματα:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας: α. βεβαιώνει τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση κατοικίας είναι ασαφής, ή αμφισβητήσιμη, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου όπου κατοικεί ο μαθητής βεβαιώνει με γεωαναφορά τον τόπο κατοικίας του καθώς και την απόσταση από το σχολείο φοίτησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν, β. διαβιβάζει στην Περιφέρεια έως και την 31 Ιανουαρίου κατάσταση των εκτιμώμενων δικαιούχων μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους, βασιζόμενη στα στοιχεία των μαθητών του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές.

Στην ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον, πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Με την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τη διάρκεια αυτού την επικαιροποιεί σύμφωνα με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή στον κατά νόμο επίτροπο αυτού , γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ) και δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την κεφ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας.

Προτείνουμε

Να τροποποιηθεί η διάταξη, αφού δεν είναι δυνατόν οι σχολικές μονάδες να δίνουν τα στοιχεία για τους δικαιούχους μεταφοράς μαθητές του επόμενου σχολικού έτους μέχρι αυτήν την ημερομηνία.

2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών αναφέρεται ότι: α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα στοιχεία της παρ.1.β. του άρθρου 5.

Με βάση τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν η Περιφέρεια να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών για μεταφορά , προκειμένου να σχεδιάσει με πραγματικά δεδομένα γιατί εκτός των άλλων μεταβολών όπως αλλαγή δ/νσης κατοικίας μαθητών, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, δεν υπάρχει η πληροφορία για τις νέες εγγραφές στην στα Νηπιαγωγεία και στην Α΄τάξη των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων.

3. Επίσης στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών αναφέρεται ότι:

Κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

γ. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

i. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ii. τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

iii. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών όπως επίσης και η μεταφορά τρίτων επιβατών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, άλλως συντρέχει περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του Κ.Ο.Κ.

iv. την ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου

δ. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων-κατόχων άλλων μέσων.

Προτείνουμε:

Κατά τον σχεδιασμό των δρομολογίων να λαμβάνονται υπόψη:

η ηλικία των μαθητών (Προνήπια, Νήπια, Δημοτικό Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ)

η γεωμορφία της περιοχής

η επικινδυνότητα της περιοχής

4. Αφού κατά τον σχεδιασμό των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο πώς είναι δυνατόν οι μαθητές να προσέρχονται στην σχολικές μονάδες εγκαίρως (8:00- 8:15) και να αποχωρούν απ’ αυτές αμέσως μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος (14:00-14:05 ή 13:15 -13:20), όπως αυτό ορίζεται στις υπ΄ αρ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 και Γ1/77094/28-07-2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

5. Σύμφωνα με το Άρθρο 1. «Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει. Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.

2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παρ.1.Α του παρόντος άρθρου.

«4(5). Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων, των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

Προτείνουμε:

Για τους μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, δυσπρόσιτων και άγονων περιοχών να μην ισχύουν οι χιλιομετρικοί προσδιορισμοί, όπως ισχύει και για τους μαθητές Μουσικών σχολείων (γυμνάσιο και Λύκειο)

6. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών αναφέρεται ότι:

«ε. i) Το μεταφορικό έργο το οποίο διενεργείται με τα μέσα της προηγούμενης περίπτωσης (δ) και αναφέρεται σε δρομολόγια για την εκτέλεση των οποίων προσφορότερα μέσα σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα θεωρούνται τα μικρά και τα μεγάλα λεωφορεία προκηρύσσεται ως εξής:

i.α) Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών εντός κάθε αστικής περιοχής που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 2963/2011 εντάσσονται σε μία ή και περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα δρομολογίων.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

i.β) Τα υπόλοιπα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τμήμα τους διενεργείται εντός των αστικών περιοχών, εντάσσονται σε δύο ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων, ενώ επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια χωρίς να εντάσσο¬νται σε ομάδα δρομολογίων. Κάθε ομάδα συγκροτείται από τα δρομολόγια που εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός τουλάχιστον δήμου.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.»

Αφού κάθε ομάδα συγκροτείται από τα δρομολόγια που εκτελούνται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός τουλάχιστον δήμου , για παράδειγμα, στην Π.Ε. Αχαΐας , για τα δρομολόγια με λεωφορεία πρέπει να δημιουργηθούν δύο έως πέντε ομάδες το max. Άρα κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει τέτοιο αριθμό δρομολογίων για τα οποία θα απαιτείται ένας στόλος τουλάχιστον 20 - 30 λεωφορείων. Όμως τέτοιον αριθμό διαθέτουν μόνο τα ΚΤΕΛ. Άρα πώς είναι δυνατόν 1. Να έχουμε συνθήκες πλήρους και υγιούς ανταγωνισμού και 2. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προσφορές, όπως προβλέπεται.

Κύριε Πρόεδρε,

Πιστεύουμε ότι οι παρατηρήσεις μας αυτές αποτυπώνουν την εμπειρία μας των ετών που εκτελούμε το έργο της μεταφοράς των μαθητών, αλλά μεταφέρουν και τη γνώση για τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μας.

Τις θέτουμε υπόψη σας και παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό σας.

Διαφορετικά, η μεταφορά των μαθητών θα καταστεί πολύ δύσκολη, μετά και τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εμπεριέχονται στο σκεπτικό των με αριθ. 268/2015, 269/2015 και 270/2015 Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ΄Κλιμάκιο (ΣΤ΄Διακοπών)».


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
11 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.