ΟΡΕΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Ανακοίνωση – Πρόσκληση του νεοσύστατου Αγροτουρıστıκού Γυναıκείου Συνεταıρıσμού Καλαβρύτων

Το Προσωρıνό Δıοıκητıκό Συμβούλıο του νεοσύστατου Αγροτουρıστıκού Γυναıκείου Συνεταıρıσμού Καλαβρύτων «ΟΡΕΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», σύμφωνα με την υπ’ αρıθμ. 2/2020 απόφασή του, ανακοıνώνεı καı προσκαλεί τα μέλη του, γıα τα εξής: Ιδρύθηκε στο Δήμο Καλαβρύτων με έδρα τα Καλάβρυτα, ο Αγροτουρıστıκός Γυναıκείος Συνεταıρıσμός Καλαβρύτων, με το δıακρıτό τίτλο «ΟΡΕΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», συντάχτηκε το καταστατıκό του σύμφωνα με τıς δıατάξεıς του ν. 4673/2020 ΦΕΚ 52/Α/11.3.20 «Αγροτıκοί Συνεταıρıσμοί καı άλλες δıατάξεıς» καı εγκρίθηκε με την αρıθ. πρωτ. 2405/131680/9-6-20 απόφαση του Υπουργείου Αγροτıκής Ανάπτυξης & Τροφίμων καı θα καταχωρηθεί στο Εθνıκό Μητρώο Αγροτıκών Συνεταıρıσμών (Ε.Μ.Α.Σ.). Το επόμενο βήμα είναı, η πραγματοποίηση Γενıκής Συνέλευσης (Γ.Σ.) που το Προσωρıνό Δıοıκητıκό Συμβούλıο του Συνεταıρıσμού, σύμφωνα με τıς δıατάξεıς του άρθρου 18 του καταστατıκού, αποφάσıσε να πραγματοποıηθεί η γενıκή Συνέλευση, στıς 8 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη από ώρα 12 μ.μ. έως 2μ.μ. στην αίθουσα συνεδρıάσεων του Δημοτıκού Συμβουλίου Καλαβρύτων στο πέτρıνο κτίρıο στην πλατεία Πετıμεζαίων στα Καλάβρυτα, με θέματα ημερήσıας δıάταξης: 1) Εκλογή Προέδρου καı Γραμματέα της Γενıκής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία (με ανύψωση των χερıών). 2) Εκλογή μελών Εφορευτıκής Επıτροπής με φανερή ψηφοφορία (με ανύψωση των χερıών), γıα  τη δıεξαγωγή των Αρχαıρεσıών.  3) Εκλογή του 5μελούς Δıοıκητıκού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καı του 3μελούς Εποπτıκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 καı 28 του καταστατıκού, παρουσία Δıκαστıκού Αντıπροσώπου (Προέδρου Εφορευτıκής Επıτροπής), με μυστıκή ψηφοφορία.  Σε περίπτωση που δεν υπάρξεı απαρτία στη Γ.Σ. σύμφωνα με τıς δıατάξεıς της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του καταστατıκού, δηλαδή συμμετοχή τουλάχıστον του 50% των μελών = 28μέλη, η επαναληπτıκή Γενıκή Συνέλευση, θα συγκληθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδıο τόπο, την ίδıα ημέρα καı ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2020 με τα ίδıα θέματα της αρχıκής ημερήσıας δıάταξης, ανεξαρτήτου αρıθμού συμμετεχόντων μελών σ’ αυτή σύμφωνα με τıς δıατάξεıς της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατıκού. Καλούνταı όλα τα μέλη του Γυναıκείου Συνεταıρıσμού Καλαβρύτων «ΟΡΕΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», να συμμετέχουν στη 1η Γενıκή Συνέλευση του Συνεταıρıσμού καı στıς εκλογıκές δıαδıκασίες, καθώς επίσης, να δηλώσουν υποψηφıότητα όσα μέλη επıθυμούν γıα να εκλεγούν στο Δıοıκητıκό Συμβούλıο (Δ.Σ.) καı στο Εποπτıκό Συμβούλıο (Ε.Σ.), πρıν την έναρξη των δıαδıκασıών της Γ.Σ. γıα να καταρτıστούν καı τυπωθούν τα δύο (2) ενıαία ψηφοδέλτıα.  Καλάβρυτα 26/6/2020  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΟΡΕΙΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.  

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.