Οι θέσεις και οι κινητοποιήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την υποχρεωτική μεταφορά των διαθεσίμων τους

1. Το ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, συνεδρίασε σήμερα, 21/04/2015, εκτάκτως για να συζητήσει το ζήτημα της ΠΝΠ με την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α' βαθμού να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη, παρουσία του Αν. Υπ. Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα, Προέδρων των Π.Ε.Δ. και Δημάρχων, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να
προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών , γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
3. Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενο της.
4. Καλεί τις Δημοτικές Αρχές όλης της χώρας και μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού
συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους.
5. Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το
προσωπικό τους, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
6. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.
7. Καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης
των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης.

2. Οι ενστάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Η ΚΕΔΕ διαπιστώνει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου πάσχει αοριστίας ως εκ τούτου δεν είναι εφαρμόσιμη, αλλά εγείρονται και ζητήματα συνταγματικότητας. Ειδικότερα: 
Η απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ να μην εφαρμοστεί η ως άνω πράξη: 
1. Δεν εξειδικεύεται και δεν προσδιορίζεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε τι συνίσταται η έκτακτη περίπτωση που να δικαιολογεί την εφαρμογή, και δεν προσδιορίζονται περαιτέρω ποιες είναι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες και δεν δικαιολογείται το απρόβλεπτο των αναγκών, συνεπεία των οποίων να δικαιολογείται η εφαρμογή του δυσμενέστατου μέτρου της υποχρέωσης των Δήμων να καταθέσουν άμεσα τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην τράπεζα της Ελλάδος. 
2. Με την αναδρομική εφαρμογή της ΠΝΠ από 17.03.2015 καλύπτεται μόνον και νομιμοποιείται η αμφιλεγόμενη από πλευράς νομιμότητας κατάθεση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ μια τέτοια κατάθεση δεν δικαιολογείται από την εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4123/2015. Αντιθέτως η αναδρομική ισχύς της ΠΝΠ θα δημιουργήσει πρόβλημα στους Δήμους, οι οποίοι δεν είχαν παρακαταθέσει από 17.03.2015 μέχρι σήμερα τα διαθέσιμά τους ή τα έχουν αναλώσει μετά την 17.03.2015 μέχρι σήμερα. 
3. Η ως άνω ΠΝΠ υπό την εκδοχή και μόνον της εξαιρετικής και απρόβλεπτης περίστασης και η επιτακτική επίκληση της οικονομικής αναγκαιότητας (χωρίς ειδική αιτιολογία) μόνον επείγουσα και απρόβλεπτη δε μπορεί να είναι, αφού η οικονομική συγκυρία και η κατάσταση της χώρας είναι γνωστή εδώ και πολλούς μήνες και θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί με την τακτική διαδικασία νομοθετικής ρυθμίσεως από τη Βουλή.
4. Κρίνεται ανεπίτρεπτη συνταγματικά δεδομένου ότι παρεμβαίνει στην οικονομική διαχείριση των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, τα οποία απολαμβάνουν οικονομικής αυτοτέλειας (αρ. 102 παρ. 2 Σ). Προσβάλλει δε την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων σε μία περίοδο που έχει συντελεσθεί παρακράτηση από τους ΚΑΠ προς τους ΟΤΑ που φθάνει το 50% και πλέον των θεσμοθετημένων πόρων που αυτοί δικαιούνται ως ποσοστό εκ των εσόδων που εισπράττονται από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (ν. 1828/1989). 
5. Δεν εξασφαλίζεται με την παρακατάθεση των διαθέσιμων των Δήμων, ούτε κατά το ελάχιστο, η στοιχειώδης λειτουργία τούτων, δεδομένου ότι, τα διαθέσιμα αυτά προβλέπεται να διατεθούν στην αγορά ομολόγων με απρόβλεπτες συνέπειες καθ’ όσον αφορά στη μειωμένη απόδοση των ομολόγων αυτών. Η αναφορά στην πράξη, ότι τυχόν ζημία των Δήμων, την οποία θα υποστούν από απώλειες με την εκποίηση τούτων, θα τους δίνει δικαίωμα να ασκήσουν αγωγές κατά του Δημοσίου, δημιουργεί απρόβλεπτες συνθήκες ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι τυχόν αξιώσεις θα απαιτήσουν μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. 
6. Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα στο σκέλος των προθεσμιακών καταθέσεων, καθ’ όσον με την καταγγελία των προθεσμιακών καταθέσεων από τους Δήμους προκειμένου να τοποθετηθούν τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος τούτο θα έχει ως συνέπεια οι ΟΤΑ να υποστούν προδήλως οικονομική ζημία, λόγω της ενεργοποίησης ποινικών ρητρών (penalties) που έχουν τεθεί στις οικείες συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνουν συνήθως τον προεξοφλητικό τόκο και ενίοτε τμήμα κεφαλαίου. Κατόπιν αυτών υπάρχει κίνδυνος συνεπεία των ανωτέρω να κινηθούν ποινικές διώξεις, καθ΄ όσον μεταξύ του επιτοκίου του 2,5% που θα χαρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και του επιτοκίου που χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες και που είναι ανώτερο από το ποσοστό αυτού, θα υπάρξει ζημία των Δήμων. Η ζημία αυτή επιτείνεται και από το γεγονός ότι θα καταβληθούν στις εμπορικές τράπεζες ρήτρες (penalties) για την μη έγκαιρη καταγγελία των προθεσμιακών συμβάσεων κατάθεσης των χρημάτων. 
7. Δεν αναφέρεται ρητώς ποιο είναι το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή του Νομικού προσώπου, που υποχρεώνεται να λάβει απόφαση ( σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το 93 του ν. 3463/2006 το τεκμήριο της αρμοδιότητας έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς ότι κάποιο άλλο όργανο του Δήμου θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα) και ότι αυτό δε θα υπέχει ουδεμία πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, καθώς επίσης και αστική ευθύνη έναντι τρίτων , για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί από τυχόν πράξεις και ενέργειες των οργάνων συνεπεία της εφαρμογής της ΠΝΠ, αλλά επίσης και συνεπεία ζημίας του ίδιου του Δήμου. 
8. Δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσει ή κατάθεση των χρημάτων αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδας, που αποτελεί κατ’ άρθρο 840 ΑΚ ανώμαλη παρακαταθήκη. Έπρεπε να καθορίζεται η ημερομηνία λήξεως της έκτακτης αυτής κατάθεσης, ώστε οι Δήμοι να διασφαλίζουν την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, της ανάληψης δαπανών και την ομαλή έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εντός των οριζομένων υπό του σχετικού νόμου προθεσμιών, έτσι ώστε να μη αναστέλλεται η εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων, προμηθειών , κλπ, χωρίς τον κίνδυνο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών και έκπτωση ποινικών ρητρών και υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων. 
9. Δεν προσδιορίζεται ρητώς αν υπάγονται στη ρύθμιση τα διαθέσιμα που αποτελούν εξειδικευμένα έσοδα και έχουν αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή εξειδικευμένων δαπανών όπως είναι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού , δαπάνες για τη λειτουργία των σχολείων κλππόροι οι οποίοι δεν μπορούν να διατεθούν από την ισχύουσα νομοθεσία για κανένα άλλο σκοπό πλην του οριζομένου στο νόμο τυχόν δε απόκλιση των εσόδων αυτών για άλλους σκοπούς πέραν της τεράστιας δυσλειτουργίας που θα επιφέρει σε καίριους και ευαίσθητους τομείς (καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων, λειτουργία σχολείων κλπ) θα προκαλέσει και ζητήματα που άπτονται δημοσιονομικών ευθυνών (καταλογισμού των αιρετών και των ταμιών των δήμων ως υπολόγων). 
10. Τέλος, με την ΠΝΠ προσβάλλεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των ΟΤΑ, το οποίο λόγω της φύσης του είναι δεκτικό κτήσης και άσκησης από τους ΟΤΑ και διαφυλάσσεται υπέρ τούτων έναντι του κράτους (αρ. 17 του Σ, 1Ο ΠΠ ΕΣΔΑ .)Το δικαίωμα ιδιοκτησίας, κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, περιλαμβάνει και τα ενοχικά δικαιώματα άρα και τις τραπεζικές καταθέσεις. Κατά τα λοιπά το δικαίωμα ιδιοκτησίας περιλαμβάνει το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και πλήρους κάρπωσης των περιουσιακών αγαθών. Και τούτο διότι από τη στιγμή που τα θεσμοθετημένα έσοδα των ΟΤΑ από τους ΚΑΠ, εφόσον έχουν εισαχθεί στο ταμείο τους αποτελούν ιδιοκτησία τούτων και είναι έωλο το προβαλλόμενο επιχείρημα ότι και αυτά είναι χρήματα του κράτους.

3. Οι κινητοποιήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Η Κ.Ε.Δ.Ε. προγραμματίζει μια σειρά από κινητοποιήσεις, ενόψει της συζήτησης σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή στη Βουλή και την αυριανή ψήφιση από την Ολομέλεια, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται:
 Σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 6.30 μ.μ. , αντιπροσωπεία της Κ.Ε.Δ.Ε. θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης θα παρουσιάσει ενώπιον των Βουλευτών της Επιτροπής τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
• Αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, στις 11.30 π.μ. , το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχοι από όλη τη χώρα θα συγκεντρωθούν στη Βουλή, προκειμένου να επιδώσουν στο Προεδρείο της και στους Πολιτικούς Αρχηγούς όλων των κομμάτων το ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενόψει της ψήφισης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στην Ολομέλεια της Βουλής που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό στις 12 το μεσημέρι. 
• Ταυτόχρονα αύριο Παρασκευή οι υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας θα παραμείνουν ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ κλειστές από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από τα δημοτικά καταστήματα, ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της Αυτοδιοίκησης.

Παραμένει το αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. για συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να ενημερωθούμε με υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην εθνική προσπάθεια για ξεπέρασμα της κρίσης.

4. Η ομιλία του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην Βουλή στις  23-4-2015.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να παρευρίσκομαι σήμερα στην Επιτροπή σας, για να σας εκφράσω καταρχήν την κάθετη αντίθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην πρακτική της Κυβέρνησης να νομοθετεί για ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση , με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Είναι μια πρακτική που κατά την άποψή μας συνιστά θεσμική εκτροπή, 
που πλήττει ευθέως την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού μας.

Η επίκληση της πραγματικά δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για να προσφεύγουμε σε πρακτικές, που υπονομεύουν το κύρος των θεσμών.

Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η διαφύλαξη του κύρους των θεσμών του Κράτους μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους και όχι άσκοπη πολυτέλεια.

Θέλω επίσης να εκφράσω την έντονη ενόχλησή μας, γιατί κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες επιχείρησαν να μεθοδεύσουν την ψήφιση αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να ακουστεί προηγουμένως η δική μας άποψη.

Ευτυχώς σε αυτήν την αίθουσα επικράτησαν ψυχραιμότερες απόψεις και τελικά έχω σήμερα την ευκαιρία να βρίσκομαι ενώπιον σας, 
για να σας πω με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα , ότι οι Δήμαρχοι θέλουν 
πραγματικά να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις, 
όπως έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
την εθνική προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση.

Και όταν λέμε με όλες μας τις δυνάμεις, δεν εννοούμε μόνον με τα ταμειακά διαθέσιμά μας, αλλά με κάθε τρόπο.

Αλλά για να βοηθήσουμε, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε.

Πρέπει να μάθουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή οι φορείς του Κράτους να μπορούν να συζητούν μεταξύ τους , να συνεννοούνται.

Τα προβλήματα της χώρας αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, με σχέδιο, κι όχι με δημιουργικές ασάφειες κι άσκοπες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις.

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού πιστεύει στο διάλογο.

Αυτός είναι και ο λόγος που ζητήσαμε, κι εμμένουμε στο αίτημά μας, 
να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό, 
ώστε να πληροφορηθούμε από τον ίδιο με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα για την πραγματική κατάσταση, ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς στη λύση του προβλήματος.

Αν μας πει ο Πρωθυπουργός ότι η σωτηρία της χώρας εξαρτάται από τα χρήματα της Αυτοδιοίκησης θα τα δώσουμε όλα, αρκεί να πειστούμε ότι υπάρχει σχέδιο για να σωθεί η χώρα.

Γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν άλλο.

Ήρθε προχθές στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ο κ. Μάρδας και δεν μας απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα.

Δεν μας είπε μεταξύ άλλων για πόσο χρονικό διάστημα θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε δεσμευμένα τα χρήματά μας.

Δεν μας είπε αν θα περιλαμβάνονται και τα ανταποδοτικά τέλη στα χρήματα που θα έχουμε δεσμευμένα.

Δεν μας εξήγησε γιατί έχει αναδρομική ισχύ αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δεν είναι λοιπόν εύλογο να είμαστε ανήσυχοι;
Δεν είναι εύλογο να αναρωτιόμαστε αν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε τους Δήμους μας;

Όπως έχει δικαίωμα η Κυβέρνηση να επιθυμεί να έχει την ευχέρεια να κυβερνήσει και να ασκήσει την πολιτική της, το ίδιο δικαίωμα έχουμε κι εμείς.

Όπως διαθέτει η Κυβέρνηση λαϊκή εντολή για να εφαρμόσει την πολιτική της,
την ίδια λαϊκή εντολή έχουμε κι εμείς από τις τοπικές μας κοινωνίες,
και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 50%.

Μας χαρακτήρισαν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες,
ως Δημάρχους περιορισμένης ευθύνης.

Τους απαντάμε ότι περιορισμένης ευθύνης είναι αυτοί που παρατείνουν στο διηνεκές τη διαπραγμάτευση,
όσοι απειλούν με έξοδο της χώρας από το ευρώ και για δραχμή.
Αυτοί που μιλούν για δημοψήφισμα η για προσφυγή στην κάλπη αν στραβώσει η διαπραγμάτευση.
Την υπονομεύουν οι δηλώσεις Υπουργών, όταν δηλώνουν ότι ψάχνουν χρήματα για την καταβολή μισθών και συντάξεων.

Μας κατηγόρησαν επίσης για μικροκομματική λογική.
Ότι αντιδρούμε σήμερα ενώ δεν αντιδράσαμε στο παρελθόν ,
όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας αφαιρούσαν πόρους.

Τους απαντάμε. Είμαστε νέα Διοίκηση στην ΚΕΔΕ. Μόλις 5 μηνών.
Δεν θα κουβαλήσουμε εμείς τις αμαρτίες και τις αδράνειες του χθες,

όπως δεν θέλει να κουβαλήσει τις αμαρτίες των προηγούμενων κυβερνήσεων η σημερινή.

Υπάρχει όμως μια ακόμη διαφορά. Τότε μας περιέκοψαν πόρους.
Σήμερα προχωρά η χώρα σε έναν αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό,
που δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες για το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι

Δεν έχει κανένα νόημα η αντιπαράθεση.
Προέχει το συμφέρον της χώρας.
Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού θα βοηθήσει ξανά στην εθνική προσπάθεια.

Θα δώσουμε τα χρήματα μας αλλά αυτό που ζητάμε,
είναι να μας ξεκαθαρίσετε με νόμο, κι όχι με μισόλογα και υπεκφυγές,
πόσο διάστημα θα διαρκέσει η δέσμευση των χρημάτων μας
και με ποιο μηχανισμό θα διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της λειτουργίας
των δημοτικών μας υπηρεσιών.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι Δήμοι δεν είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι ανεξάρτητος και συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός.
Πυλώνας δημοκρατίας και σταθερότητας.
Και σε καμία περίπτωση
δεν θα ανεχθούμε να αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία του θεσμού μας.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.