ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Ολοκλήρωση Ανάπλασης Πεζοδρομίων και Κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Πλατείας

Ο Δήμαρχος Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Πεζοδρομίων και Κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Πλατείας Καλαβρύτων» με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εργασιών πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν.3463/06, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 131/98.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 33/20-10-2015 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Καλαβρύτων , ανέρχεται στο ποσό των 24.166,01 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβ. Κηπουργού 6 στα Καλάβρυτα Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής τους, στα γραφεία, του Δήμου Καλαβρύτων, Ευσεβ. Κηπουργού 6, στα Καλάβρυτα Αχαΐας, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ παλαιοτέρων ετών με ποσό 30.000,00 €. ΚΑ 30.7322.0008

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

  1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
  3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
  4. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑέργα, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚ Α’ 91).

"Επίσης γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις 21.2, 21.3 και 21.4 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου".

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν.3463/06, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 131/98.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ (484,00 ΕΥΡΩ) και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται από το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης στην επίσημη σελίδα του Δήμου Καλαβρύτων www.kalavrita.gr -> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> Διακηρύξεις-Προκηρύξεις όπου και υπάρχουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 21-07-2016 και εφ’ όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα, χορηγείται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στα γραφεία του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβ. Κηπουργού 6, Τ.Κ. 25001 στα Καλάβρυτα του Ν. Αχαΐας του Δήμου Καλαβρύτων, πληροφορίες Tηλ: 26923 60415, Fax: 26923 60433, κ. Β. Δούβος.

Καλάβρυτα, 18 / 07 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
9 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.