ΕΛΤΑ - 2 Θέσεις στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων [εννέα (9) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης, δέκα πέντε (15) Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης και δύο (2) Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των    Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
201 Ταχ/κά Καταστήματα Πάτρας Πάτρα Αχαΐας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 4
301 Μονάδα Διανομής Πάτρας Πάτρα Αχαΐας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 3
302 Ταχ/κό Κατάστημα Αιγίου Αίγιο Αχαΐας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 2
202 Ταχ/κό Κατάστημα Καλαβρύτων Καλάβρυτα -Αχαΐας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 1
303 Ταχ/κό Κατάστημα Καλαβρύτων Καλάβρυτα -Αχαΐας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
304 Ταχ/κό Κατάστημα Ζαχάρως Ζαχάρω Ηλείας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
305 Μονάδα Διανομής Πύργου Πύργος Ηλείας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
203 Ταχ/κό Κατάστημα Αργοστολίου Αργοστόλι-Κεφαλληνίας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 1
306 Ταχ/κό Κατάστημα Αργοστολίου Αργοστόλι-Κεφαλληνίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
204 Ταχ/κό Κατάστημα Ληξουρίου Ληξούρι-Κεφαλληνίας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 1
307 Ταχ/κό Κατάστημα Σάμης Σάμη-Κεφαλληνίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
308 Ταχ/κό Κατάστημα Ιθάκης Ιθάκη-Κεφαλληνίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
309 Ταχ/κό Κατάστημα Αγ. Θεοδώρων Άγιοι Θεόδωροι-Κορινθίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
205 Ταχ/κό Κατάστημα Σπάρτης Σπάρτη-Λακωνίας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 1
206 Ταχ/κό Κατάστημα Γυθείου Γύθειο Λακωνίας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 6 μήνες 1
310 Ταχ/κό Κατάστημα Γυθείου Γύθειο Λακωνίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
311 Μονάδα Διανομής Σπάρτης Σπάρτη Λακωνίας Δ. Ε. Διανομέων 6 μήνες 1
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
601 Κέντρο Διαλογής Πάτρας Οβρυά - Πατρών Αχαΐας

Υ.Ε.

Διαμετακομιστών

6 μήνες 2

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα   στην   ενότητα   «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΤΙΤΛΩΝ,   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος έχει απασχοληθεί στα ΕΛΤΑ, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ με βάση υπολογισμού την πρώτη σύμβαση που καταρτίσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.164/19-7-2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/Α/19.07.2004).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ:
 

α/ α υπηρεσιακη λειτουργια ελτα διευθυνση - τ.κ.-πολη

τηλ.

επικοινωνιασ

αρμοδιοσ υπαλληλοσ
1 ΕΛΤΑ -Περ/κή Δ/νση Πελ/σου - Δυτικής Ελλάδας Ζαΐμη 23, 261 10 ΠΑΤΡΑ 2610 274378 Θούας Βασίλειος
2 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Αιγίου Κλ. Οικονόμου & Ε. Γάτου, 251 00 ΑΙΓΙΟ 26910 68325 Νικολακόπουλος Μιχαήλ
3 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Καλαβρύτων Αγ. Αλεξίου 17, 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 26920 22225 Τζουμάκης Γεώργιος
4 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Ζαχάρως Ε.Ο.Πύργου-Κυπ/σίας, 270 54 ΖΑΧΑΡΩ 26250 31205 Μπολιάρη Ιουλία
5 ΕΛΤΑ - Μονάδα Διανομής Πύργου Κοκκίνου & Δεληγιάννη 271 00 ΠΥΡΓΟΣ 26210 33180 Αναστασόπουλος Κων/νος
6 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Αργοστολίου Λιθόστρωτο 19, 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 26710 22312 Παπαναστασάτος Δημήτριος
7 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Ληξουρίου Ληξούρι Κεφ/νίας, 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ 26710 91206 Βουτσινάς Ευστάθιος
8 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Σάμης Σάμη Κεφ/νίας, 280 80 ΣΑΜΗ 267 1 0 22312 Παπαναστασάτος Δημήτριος
9 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Ιθάκης 283 00 ΙΘΑΚΗ 26740 32386 Κατωπόδης Βασίλειος
10 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Αγ. Θεοδώρων 200 03 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 27410 67500 Παντελέου Χρήστος
11 ΕΛΤΑ - Κεντρικό Κατάστημα Σπάρτης Αρχιδάμου 84, 231 01 ΣΠΑΡΤΗ 27310 26565 Παπαφωτίου Σταματία
12 ΕΛΤΑ - Κατάστημα Γυθείου Γύθειο Λακωνίας, 232 00 ΓΥΘΕΙΟ 27330 22285 Χαντζάρας Δημήτριος
13 ΕΛΤΑ - Μονάδα Διανομής Σπάρτης 231 00 ΣΠΑΡΤΗ 27310 24920 Λαζαράκος Ηλίας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
12 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.