Δημοτικό συμβούλιο με τα όλα του θα είναι το επόμενο ( 30/4 ώρα 18.00)

Απολύτως ενδιαφέρουσα και με ''καυτά'' θέματα αναμένεται να είναι η ερχόμενη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 18.00

Συνοπτικά περιλαμβάνει: Ταμειακά διαθέσιμα ,κανονισμό λειτουργίας, τροποποίηση προυπολογισμού, απαιτήσεις αναδόχου κοινοπραξίας  διαμόρφωσης του κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων,τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και αιτήματα επίχορηγησης ΔΕΚΑ συλλόγων

Παρακάτω τα  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί της από 20-04-2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας» (ΦΕΚ 41 Α΄) και της θέσης του Δήμου μας, σχετικά μ’ αυτή. 
2. Περί ψήφισης του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16852/6-4-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου».
3. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015.
4. Περί συμμετοχής του Δήμου Καλαβρύτων στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της αναπτυξιακής εταιρείας «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» .
5. Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
6. Περί Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 52.309,03 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2015».
7. Περί Περί αποδοχής και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.500,00 € από το ΥΠ.ΕΣ., για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης/01/2015, στους δικαιούχους.
8. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 344/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επιβολή των ετήσιων τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2015.
9. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επιβολή του ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2015.
10. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου του πρώην κοινοτικού γραφείου Τοπικής Κοινότητας Πριολίθου Δ.Ε. Καλαβρύτων του δήμου Καλαβρύτων.
11. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, ημιορόφου διαμερίσματος, επί της οδού Τσακάλωφ 19, στην Αθήνα (Κληροδότημα Ηρακλή Πετιμεζά).
12. Περί της έκθεσης της ορισθείσης Επιτροπής της παρ. 2 του ν.3669/2008, για την εκτίμηση των απαιτήσεων της αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ Παππάς Παύλος – Πατούχας Χρήστος για την ολοκλήρωση του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου Διοικητηρίου για τη στέγαση Δημαρχείου Καλαβρύτων».
13. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Εσωτερική οδοποιία οικισμών Τ.Κ. Μικρού Ποντιά» Δ.Ε. Καλαβρύτων του δήμου Καλαβρύτων.
14. Περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Εσωτερική οδοποιία οικισμών Τ.Κ. Μικρού Ποντιά» Δ.Ε. Καλαβρύτων του δήμου Καλαβρύτων.
15. Περί εκπόνησης Μελέτης οριοθέτησης περιοχής Πηγών Λάδωνα.
16. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Καλαβρύτων» Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
17. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Συνθηκών ΄Υδρευσης Τ.Κ. Μικρού Ποντιά», Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων.
18. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία κεντρικού δρόμου έως πλατεία Τ.Δ. Καμενιάνων, Δ.Ε. Αρονίας Δήμου Καλαβρύτων.
19. Περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης επί δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Σειρών (Κατασκευή τοιχίου αντ/ξης από θέση {Φωτέϊκα} έως θέση {Κεφαλόβρυσο}, Δ.Ε. Αρονίας Δήμου Καλαβρύτων.
20. Περί αίτησης κ. Παλαιολογόπουλου για αγορά δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πάου με σκοπό την απόκτηση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του.
21. Περί λήψης μέτρων για την προστασία δημοτικών κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πλατανιώτισσας Δ.Ε. Καλαβρύτων Δήμου Καλαβρύτων, από ιδιοποιήσεις, περιφράξεις δημοτικού χώρου, δρόμου και υδραύλακα από τους κ.κ. Αλέκο Καλατζόπουλο, Δημήτριο Φίλια και Βασίλειο Φίλια, στις θέσεις «Παλιάμπελα & Παναγία» εντός του οικισμού της Τ.Κ. Πλατανιώτισσας.
22. Περί καταβολής στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και στο Λογαριασμό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, των 2/3 της εισφοράς για το δικηγόρο με έμμισθη εντολή του Δήμου Καλαβρύτων.
23. Περί αίτησης του κ. Χρήστου Τεμπέλη, για έγκριση παροχής άρδευσης από το δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Κλειτορίας, στη θέση «Ξεροκαλάμποκο», για τη μελισσοκομική του εκμετάλλευση και το χωράφι του.
24. Περί του από 28-02-2015 αιτήματος του Θεατρικού Ομίλου Καλαβρύτων «ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ» για επιχορήγησή του από το δήμο ή την αγορά καινούργιων στολών των συμμετεχόντων στην Αναπαράσταση κάθε 21 Μάρτη για την επέτειο της απελευθέρωσης των Καλαβρύτων από τον Τουρκικό Ζυγό το 1821.
25. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄Ανω Λουσών «Τα Σουδενά» από το Δήμο.
26. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ. Σκεπαστού από το Δήμο, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015».
27. Περί αιτήματος επιχορήγησης Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τ.Κ. Γουμένισσας «Η Αγία Μαρίνα» 
28. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου Αγριδιωτών «Η κατάθεση της Τιμίας Ζώνης, από το Δήμο.
29. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψωφιδίων (Τριποταμιτών) «Η Ερυκίνη Αφροδίτη», από το Δήμο. 
30. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κούτελης «Η Αναγέννηση», από το Δήμο .
31. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου Αδελφότητας των εκ του Προφήτου Ηλία Καλαβρύτων καταγομένων «ΤΟ ΓΚΕΡΠΕΣΙ», από το Δήμο.
32. Περί αιτήματος επιχορήγησης του Συλλόγου Κλειτορολευκασίων Πάτρας «Ο ΧΕΛΜΟΣ», από το Δήμο.
33. Περί Περί αιτήματος επιχορήγησης του ΣΟΧΑΚ, για το 35ο Πανελλήνιο Πέρασμα του Βουραϊκού στις 9 & 10 Μαΐου του 2015.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
9 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.