ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Συνεδριάζει την Παρασκευή 18-10 το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαβρύτων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00. Σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Νασιώτης η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα που θα συζητηθούν: 1. Περί συζήτησης και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020, του Δήμου Καλαβρύτων και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2020, του Δήμου Καλαβρύτων. 2. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2019. 3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 22/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ν.&.Α οικ. έτους 2019». 4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 38/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαια Λιμνών Καστριών, «Περί αναμόρφωσης –τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. –ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ, οικ. έτους 2019». 5. Περί καθορισμού των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων που ισχύουν, για το έτος 2020. 6. Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαβρύτων. 7. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης. 8. Περί σύστασης Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στο Δήμο Καλαβρύτων και ορισμού του Προέδρου αυτού (άρθρο 78 Ν. 3852/2010)». 9. Περί ορισμού επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.44112/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8- 82016. 10. Περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019 και εφεξής. 11. Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019 του Δήμου Καλαβρύτων. 12. Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων (περί δικαιώματος βοσκής και σύνταξη έκθεσης ελέγχου ) έτους 2019 και εφεξής. 13. Περί ορισμού μελών του Δήμου Καλαβρύτων (πολιτικού μηχανικού, δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και Αντιδημάρχων ως αναπληρωτές του Δημάρχου της Β'/θμιας) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμια ς Επιτροπής Ελέγχου Επιχειρήσεων Σταβλισμών Ζώων και Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων της Περιφερικής Ενότητας Αχαΐας και εφεξής. 14. Περί ορισμού μελών εκτιμητικής επιτροπής για αγορές κοινοχρήστων χώρων από το δήμο για το έτος 2019 και εφεξής». 15. Περί ορισμού μελών για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%, και τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων. 16. Περί ορισμού δύο δημοτικών υπαλλήλων ως επιτροπή ελέγχου διενέργειας των ψυχαγωγικών - τεχνικών παιγνίων. 17. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση Α/θμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2019 Π.Ε. Αχαΐας. 18. Περί συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής για την αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ και αιτημάτων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού (τοποθετήσεις στύλων ΦΟΠ μετά Φ.Σ. κ.λ.π.) . 19. Περί ορισμού ενός υπόλογου – διαχειριστή (δημοτικού υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας) των πράξεων 1. Ανάπλαση Ιστορικού Εμπορικού Τουριστικού Κέντρου Καλαβρύτων ΟΠΣ 5010530, 2. Α:νάπλαση Πλατείας Κλειτορίας ΟΠΣ 5029434 του ΕΣΠΑ 2014-2020. 20. Περί αποδοχής της ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 3.000.000,00 € στο Π.Δ.Ε, ΣΑΕΠ 001 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αριθ. Απόφασης Υφυπουργού 48705/7-5-19) και σύναψης και έγκρισης αντίστοιχης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Καλαβρύτων για την υλοποίηση της πράξης αυτής και ορισμού ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. 21. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης (Α.Σ.) του έργου: «Επισκευαστικές Ανάγκες έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων. 22. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Σύμβασης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Αροανίας» του Δήμου Καλαβρύτων. 23. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Κάστρου-Παλιοπήγαδου Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων. 24. Περί έγκρισης της Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΄Εργων του Δήμου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Κάστρου-Παλιοπήγαδου Καλαβρύτων». 25. Περί έγκρισης της Γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΄Εργων του Δήμου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευαστικές ανάγκες έργων οδοποιίας Δ.Ε. Καλαβρύτων» του Δήμου Καλαβρύτων. 26. Περί εκλογής εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.). 27. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του νέου ΦΟΔΣΑ με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Καταγραφής ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευθέντων Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Σχετικό το μα ριθ. Πρωτ. οικ. 206850/18-9-2019 έγγραφο του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι.). 28. Περί του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. 29. Περί των εκδηλώσεων μνήμης για τα 76 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. 30. Περί των εκδηλώσεων του Δήμου Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς – εκμίσθωση χώρων. 31. Περί ορισμού Υπεύθυνου στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 32. Περί σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιστικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη μεταφορά των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων από τον οικισμό Μπόσι της Τοπικής Κοινότητας Πετσάκων του Δήμου Καλαβρύτων. 33. Περί της από 10-10-2019 αίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων – Σπήλαια Λιμνών Καστριών για τη δωρεά παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού ακινήτου του κτιρίου του Αρχοντικού της Παλαιολογίνας για τη στέγαση του υποκαταστήματός της και την υλοποίηση των κοινωφελών – καταστατικών σκοπών της. 34. Περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης των ετών 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 του υδρευόμενου Χαράλαμπου Σοφιανόπουλου από τους χρηματικούς καταλόγους της Κοινότητας Αροανίας της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων. 35. Περί του από 11-10-2019 αιτήματος των εργαζομένων στο Δήμο Καλαβρύτων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα με σύμβαση 8 μηνών, για παράταση της σύμβασής των.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
7 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.