Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΕΥΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΥΚΟY'' με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εργασιών πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν.3463/06, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 131/98.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης / -03-2014 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Καλαβρύτων , ανέρχεται στο ποσό των 26.824,43 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 33.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβ. Κηπουργού 6 ,στα Καλάβρυτα Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής τους, στα γραφεία, του Δήμου Καλαβρύτων, Ευσεβ. Κηπουργού 6, στα Καλάβρυτα Αχαΐας, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με ποσό 33.000,00 €.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ έργα, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚ Α’ 91).

"Επίσης γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις 21.2, 21.3 και 21.4 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου".

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν.3463/06, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 131/98.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των πεντακόσια τριάντα επτά ευρώ (537,00) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται από το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Ευσεβ. Κηπουργού 6, στα Καλάβρυτα του Ν. Αχαΐας (Αρμόδιος: κα. Ιντζεγιάννη Ευγενία. Τηλ. 26923 60415, Fax 26923 60433) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη)
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Καλαβρύτων, πληροφορίες τηλ. 26923 60417, Fax 2692360433 κ. Ι. Σαμαρτζόπουλος.


Καλάβρυτα, 10/07/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ

 
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
7 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.