ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Ορισμός και αρμοδιότητες νέων Αντιδημάρχων, Βοηθών Δημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Με την υπ΄αριθμ. 388/14-09-2021 Απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου με θητεία ενός έτους από 14/09/2021 έως 13/09/2022 οι δημοτικοί Σύμβουλοι:


 

ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

 • Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου.

 • Την ευθύνη της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου.

 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 • Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • Την εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση των διαδικασιών των πάσης φύσης Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Αποθηκών.

 • Τη μέριμνα για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων.

 • Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων, βεβαιώσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.


 

ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άρτια από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση τους.

 • Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ιεράρχηση των υλοποιούμενων και σχεδιαζόμενων μελετών, κατασκευών, συντηρήσεων και επισκευών συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, κ.λπ.), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, κοιμητήρια, κ.λπ.), υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και κάθε είδους και φύσεως άλλων Τεχνικών ή Ειδικών Έργων.

 • Την επεξεργασία, ιεράρχηση και εισήγηση προς το Δ.Σ. των σχετικών με τα ανωτέρω προτάσεων, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, τους κατά τόπους Αντιδημάρχους και Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και την καταγραφή, επεξεργασία και ιεράρχηση των σχετικών με τα ανωτέρω αιτημάτων των δημοτών.

 • Την υπογραφή των, υπό του αρμοδίου Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων, βεβαιώσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.


 


 

ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, άμισθος κατά τόπο Αντιδήμαρχος, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του:

 • Tην ευθύνη λειτουργίας του εργοταξίου που είναι εγκατεστημένο στην δημοτική ενότητα και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Την διάθεση και τον έλεγχο κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων, ασφάλειας και συντήρησης αυτών και του λοιπού εξοπλισμού των δημοτικών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων.

 • Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής ευθύνης του.

 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).

 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.

 • Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, σχετικών με τις συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την επικαιροποίηση και σύνταξη κανονισμών, Ύδρευσης και Αποχέτευσης και την εποπτεία της ορθής εφαρμογής τους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων των βιολογικών καθαρισμών και ύδρευσης που λειτουργούν στον Δήμο.

 • Την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, την εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης, αναβάθμισης και περίφραξης των υδρομαστεύσεων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων.

 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων.

 • Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες της δημοτικής ενότητας.

 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών.

 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας).

 • Την ευθύνη για θέματα αγροτικής οδοποιίας.

 • Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.

 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του Δημάρχου.


 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κατά τόπο, Αντιδήμαρχος, για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης τους.

 • Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • Τη λειτουργία του ΚΕΠ.

 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.

 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.

 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).

 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.

 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.

 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.


 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου κατά τόπο, Αντιδήμαρχος, για τη Δημοτική Ενότητα Παϊων με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης τους.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.

 • Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την προστασία τους.

 • Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της, προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών.

 • Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • Τη λειτουργία του ΚΕΠ.

 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.

 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.

 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).

 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.

 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.

 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.

Με την υπ΄αριθμ. 389/14-09-2021 απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν Βοηθοί Δημάρχου – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:


 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ του Ανδρέα, Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής - Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» σε συνεργασία με τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

 • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας και το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, κ.λ.π.

 • Το σχεδιασμό, την εποπτεία και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη συμβουλευτική στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, την ενημέρωση και πρόληψη κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

 • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.

 • Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ

 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.

 • Την ευθύνη της συμμετοχής στο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου και τη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων του Δήμου, στο πλαίσιο του περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού.

 • Την ευθύνη για την διατύπωση εισηγήσεων, την διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων και του συντονισμού δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του Γεωργίου, Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Δημοτικής Περιουσίας - Πρωτογενούς Τομέα της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.

 • Την καταγραφή – έλεγχο της κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας της δημοτικής ενότητας και υποβολή προτάσεων για τον τρόπο διαχείρισής της και μέριμνα για την συντήρηση και την προστασία της.

 • Την καταγραφή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των υδάτινων πόρων της περιοχής, των δεξαμενών ύδρευσης - άρδευσης και των αντλιοστασίων της ενότητας και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

 • Την αποτύπωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των κοιμητηρίων των Κοινότητων και οικισμών της ενότητας και την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση εργασιών ευπρεπισμού και βελτίωσης της λειτουργίας τους.

 • Την ευθύνη για θέματα Πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της δημοτικής ενότητας.

 • Την μέριμνα και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών αναγκών των αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 • Την καταγραφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ευθύνη για θέματα οδικής πρόσβασης και αγροτικής οδοποιίας.


 

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου, Βοηθός Δημάρχου -Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Υγείας -Στρατηγικής Επικοινωνίας με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τη συνεργασία με τους δημόσιους φορείς Υγείας που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμο με σκοπό την αρωγή από πλευράς του Δήμου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην από κοινού εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.

 • Την επικοινωνία, συντονισμό και τη συνεργασία με κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων για την προώθηση των δημοτικών υποθέσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων του δημοτικού αναπτυξιακού προγράμματος.

 • Την επικοινωνία και διασύνδεση με φορείς, επιμελητήρια, συλλόγους, με στόχο την από κοινού δράση για την προώθηση των τοπικών ζητημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου.

 • Την διασύνδεση και επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες για την ανάπτυξη συνεργειών και την παροχή τεχνογνωσίας για την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου παραμένει Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου.


 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΟΥΚΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου παραμένει Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αναπτυξιακών Δράσεων του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου.


 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη παραμένει Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για δράσεις που αφορούν στον Τουρισμό σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 237/2020 απόφαση Δημάρχου.

.

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
8 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Ακολουθήστε το kalavrytanet.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις του Δήμου Καλαβρύτων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Kalavrytanet.com