Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών στο Δήμο Καλαβρύτων και στα νομικά του πρόσωπα

Με τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, από υπαλλήλους του Δήμου Καλαβρύτων, για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, που έγινε, με την, υπ’ αριθμόν 234Α/2017, απόφαση του Δημάρχου Καλαβρύτων, Γεωργίου Λαζουρά, και την έκδοση, την περασμένη Παρασκευή, 22-9-2017, της, σχετικής, υπ’ αριθμόν 199/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ξεκινά, η αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, στο Δήμο Καλαβρύτων και σε όλα τα νομικά του πρόσωπα.

Όπως ανέφερε, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στόχος της αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών, είναι, να συμβάλει στον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανικών του δομών, στην εξοικονόμηση πόρων και στη βέλτιστη διαχείρισή τους, ιδίως, τώρα και στο εξής, που οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν περιορισθεί και περικοπεί αισθητά, στη μέγιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, στη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση και αποτελεσματικότητα των δομών του, ώστε, ο Δήμος Καλαβρύτων να καταστεί, περισσότερο, παραγωγικός, αποδοτικός και οικονομικός και να παρέχει, σύγχρονες, αξιόπιστες, ταχείες, αποτελεσματικές και οικονομικές υπηρεσίες, στους δημότες και στους πολίτες μας.

Έτσι, ουσιαστικά, ξεκίνησε η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της πιστοποίησης της διοικητικής και οικονομικής ικανότητας του Δήμου Καλαβρύτων και των νομικών του προσώπων, καθώς και η διαβούλευση για το θέμα αυτό, ώστε να κατατεθούν και να εισφερθούν, από κάθε υπάλληλο, δημότη, κάτοικο ή φορέα, οι προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, στην έκθεση αξιολόγησης, που θα συνταχθεί, και στα μέτρα που αυτή προτείνει.

Η εισήγηση του Δημάρχου Καλαβρύτων, με την οποία, ουσιαστικά, ξεκινά η αξιολόγηση και η, σχετική με αυτή, διαβούλευση, η οποία έγινε, αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει, επί λέξει, ως εξής:

«Η έναρξη της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (στο εξής, ΕΣΚ), για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, κλπ, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη, με μετάταξη ή απόσπαση, που άρχισε από 1-9-2017, και στο οποίο, ο Δήμος μας, υπέβαλε, αιτήματα, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες, ανέδειξε την αναγκαιότητα αναμόρφωσης, τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (στο εξής, Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλαβρύτων, ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμόν 293/9-9-2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 95839/19753/16-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2744/2-12-2011, τεύχος Β΄) (βλέπετε αυτόν).

Μια αναγκαιότητα, που, κατ’ επανάληψη, έχω εκθέσει, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο δημόσιο λόγο μου, αλλά, συνεχώς, αναβαλλόταν, κυρίως από τη λανθασμένη και αναχρονιστική αντίληψη, που προβαλλόταν, «να μη θίξουμε» ή «να μην πειράξουμε» τις υφιστάμενες, εδώ και 40, περίπου, χρόνια (!!) δομές του Δήμου μας και των νομικών του προσώπων, ερχόμενοι, έτσι, σε, προφανή, αντίθεση, με τις αρχές της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και οικονομικότητας, τις αρχές του εξορθολογισμού των δομών, αλλά, και το κυριότερο, με την εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων, που μας είναι τόσο πολύτιμα (το προσωπικό και οι πόροι), στη σημερινή, δύσκολη, συγκυρία.

Μία αναγκαιότητα, όμως, που δε μπορούμε, πλέον, να την αναβάλλουμε άλλο, εάν θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ενισχυθεί ο Δήμος μας, με προσωπικό, μέσω του ΕΣΚ, και να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις του (δεδομένης και υφισταμένης της αποχώρησης προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης και μετατάξεων, αφενός και, αφετέρου, της αναστολής και του περιορισμού των προσλήψεων, για πολλά χρόνια, ακόμη), αφού, σύμφωνα το νόμο (άρθρο 4, ν. 4440/2016), προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Δήμου μας, ως φορέα υποδοχής στο ΕΣΚ, είναι η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προηγούμενη έκδοση Οργανισμού, κατόπιν αξιολόγησης των δομών του και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώρηση των, ως άνω, σχετικών, στοιχείων, εκ μέρους του Δήμου, στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του νόμου αυτού (βλέπετε το νόμο αυτό).

Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη, αλλά και υποχρέωση, από το νόμο, να αναμορφωθεί, τροποποιηθεί και εκσυγχρονισθεί ο ΟΕΥ του Δήμου μας, κατόπιν, όμως, αξιολόγησης των δομών του, η οποία αποτελεί, την προϋπόθεση, τον αναγκαίο, νόμιμο, όρο, για την τροποποίηση του Οργανισμού.

Η αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών των δήμων και των νομικών του προσώπων, θεσμοθετήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και διενεργείται με επιστημονικά – αξιοκρατικά κριτήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών, τις προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των δήμων και των νομικών τους προσώπων, που έχει συντάξει και εκδώσει η ΕΕΤΑΑ και η ΚΕΔΕ, και τον Οδηγό Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Μάλιστα, με το άρθρο, 54 παρ. 1 του ν. 4178/2013, ρητώς, ορίζεται, ότι: «Η οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους Οργανισμούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

«Η κατάρτιση και τροποποίηση, των Οργανισμών των φορέων, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, πλην των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνιστούν επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις, βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης». (βλέπετε το νόμο, αυτόν)

Μελετώντας, το, υπό συζήτηση, πρώτο (υπ’ αριθμ. 1) θέμα, προκειμένου να εισηγηθώ στο Συμβούλιο, την αναμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου, διαπίστωσα, ότι, αυτή, δε μπορεί να γίνει, προτού γίνει, η αξιολόγηση των δομών του δήμου και των νομικών του προσώπων, που προαναφέρθηκε, και, επομένως, το θέμα αυτό θα πρέπει να αναβληθεί, να γίνει πρώτα η αξιολόγηση των δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και, στη συνέχεια, να εκσυγχρονισθεί και να τροποποιηθεί ο ΟΕΥ του Δήμου μας.

Η θέση, όμως, του θέματος αυτού, με πρότασή μου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στη σημερινή ημερήσια διάταξη, δεν είναι άνευ σημασίας, αφού, αυτή, και η συζήτηση που θα γίνει, αποτελεί την έναρξη της διαβούλευσης και του δημόσιου, ανοικτού, διαλόγου, τόσο για την αξιολόγηση των δομών του δήμου και των νομικών του προσώπων, όσο και για την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του ΟΕΥ του Δήμου μας.

Η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου μας, θα πρέπει να καθιστά το Δήμο μας παραγωγικό, αποδοτικό και οικονομικό και να συμβάλλει στον εξορθολογισμό, στη διάρθρωση των οργανικών του δομών, στην εξοικονόμηση πόρων, μέσα από την άσκηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από το Δήμο, οι οποίες, τώρα, ασκούνται, διάσπαρτες, από τα νομικά πρόσωπά του, στη σύσταση αναγκαίων τμημάτων (Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μουσείων, Δημοτικών Ιατρείων, κ.ά.), στη μέγιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και στη βέλτιστη διαχείριση, των μειωμένων, πλέον, λόγω της κρίσης και των περικοπών, πόρων.

Το έργο της αξιολόγησης των δομών του Δήμου μας και των νομικών του προσώπων, που, ουσιαστικά, είναι, αυτοαξιολόγηση και πιστοποίηση της διοικητικής και οικονομικής ικανότητας του Δήμου μας, είναι διαφορετικό, έργο, από την αξιολόγηση του προσωπικού (που συνιστά, άλλη, διαδικασία) και, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις οδηγίες και τον Οδηγό Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, περιέχει τα ακόλουθα, ενδεικτικά, βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο: Σύσταση ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση. Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει ομάδα εργασίας, που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58, π. 1θ του Ν. 3852/10. Ήδη, και σύμφωνα με όσα ορίζει το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΜ/ΟΙΚ.24723/25-7-2017, έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το, επισυναπτόμενο σε αυτό, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, με την, υπ’ αριθμόν πρωτ. 7898/18-9-2017, απόφασή μου, συγκρότησα Ομάδα Εργασίας, για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, από υπαλλήλους του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΒΗΜΑ 2ο: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Η καταγραφή αφορά το σύνολο του Δήμου και πρέπει να γίνει ανά αρμοδιότητα – λειτουργία (σε επίπεδο κατηγορίας αρμοδιοτήτων). Η καταγραφή πρέπει να δίνει στοιχεία, όπως: Ποια είναι η δομή, τι και πόσους εξυπηρετεί, με τι μέσα και προσωπικό ασκείται, ποιο είναι το κόστος της, τα προβλήματα λειτουργίας της, είναι σκόπιμη, αποδοτική και οικονομική η συγχώνευση των νομικών προσώπων, στο Δήμο, με τη σύσταση αντίστοιχων τμημάτων στον ΟΕΥ, ποιες προτάσεις πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας και το ποιο δημοσιονομικό όφελος θα προκύψει.

ΒΗΜΑ 3ο: Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις δομές του Δήμου, όσο και των νομικών του προσώπων, αφορά, δηλαδή, ενιαία, Δήμο και νομικά του πρόσωπα. Η αξιολόγηση πρέπει να απαντά στο βασικό ερώτημα: Ποια είναι τα προβλήματα λειτουργίας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να οργανωθεί, αποτελεσματικότερα, η λειτουργία της κάθε δομής – υπηρεσίας και να προκύψει όφελος για τους αποδέκτες – πολίτες των υπηρεσιών, αλλά και δημοσιονομικό όφελος για το Δήμο.

ΒΗΜΑ 4ο: Διαμόρφωση σχεδίου αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου και σχεδίου νέου ΟΕΥ. Βάσει της αξιολόγησης, θα διαμορφωθούν οι προτάσεις αναδιοργάνωσης και θα διαμορφωθεί το πλαίσιο της στελέχωσης του Δήμου, το οποίο πρέπει να απεικονιστεί σε νέο ΟΕΥ.

ΒΗΜΑ 5ο: Έγκριση και υποβολή της αξιολόγησης. Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα όργανα διοίκησης, ώστε να αποτελέσει επίσημο κείμενο του Δήμου και να υποβληθεί προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, δεν υφίσταται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και οδηγία.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, προτείνω:

α) Να αναβληθεί η συζήτηση του πρώτου (υπ’ αριθμ. 1) θέματος αυτού

β) Να ξεκινήσει η διαδικασία της διαβούλευσης και του διαλόγου, για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και, σε αυτή τη διαδικασία, θα εκτιμηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψη όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν και θα υπηρετούν τους, ανωτέρω, βασικούς, στόχους της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και οικονομικότητας των δομών και υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

γ) Να αξιολογηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι, οι οδηγίες, οι προδιαγραφές και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, οι δομές του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών, να επανέλθει το θέμα της αναμόρφωσης, του εκσυγχρονισμού και της τροποποίησης του ΟΕΥ, προς συζήτηση και ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο».


 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


 


 

Προσθήκη νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.