‘΄Ενωσις ’Αποδήμων  Κρινοφυτινών «Οι‘  ‘΄Αγιοι Θεόδωροι»:  Κοπή ΒασιλόΠιττας -2017, Πραγματοποίησις 31ης ’Ετησίας Τακτικής Γενικής ’Απολογιστικής καί ’Εκλογικής Συνελεύσεως, ’΄ετους -2016- τήν Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στήν ’Αθήνα στά γραφεία τής Πανγκαλαβρυνής ‘Ενώσεως, Λεωφόρος Πατησίων 121 (κοντά στό μέγαρο τού Ο.Τ.Ε Α.Ε.).

Σέ όλίγες ήμέρες ήχούν χαρμόσυνα οί καμπάνες, γιά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου Χριστού, κι’ άνοίγουν περίλαμπροι οί γαλαξίες τού 0ύρανού, γιά νά φέρουν στήν πλάση τό μήνυμα καί τού λυτρωμού τής άνθρωπότητος, άπό τά δεσμά τής άμαρτίας