‘΄Ενωσις ’Αποδήμων  Κρινοφυτινών

«Οι‘  ‘΄Αγιοι Θεόδωροι»:

Κοπή ΒασιλόΠιττας -2017

Καί:

Σέ όλίγες ήμέρες ήχούν χαρμόσυνα οί καμπάνες, γιά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου Χριστού, κι’ άνοίγουν περίλαμπροι οί γαλαξίες τού 0ύρανού, γιά νά φέρουν στήν πλάση τό μήνυμα καί τού λυτρωμού τής άνθρωπότητος, άπό τά δεσμά τής άμαρτίας