ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Οι πλειστηριασμοί έρχονται τα επιδόματα φεύγουν

Ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς, τις απεργίες, το επίδομα τέκνων, το κτηματολόγιο κ.ά. περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, το κείμενο του οποίου έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς οι ρυθμίσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων (άρθρο 208) ότι από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, το ν/σ προβλέπει ότι: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξάλλου με το άρθρο 176 προβλέπεται ότι : Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως (6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης.

Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται ότι: «Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους». Επίσης: «Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Η διάταξη για τις απεργίες (άρθρο 211, Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας) προβλέπει ότι:

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών».

Για το επίδομα παιδιού προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη διατάξεις για το Κτηματολόγιο, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, την ενίσχυση της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης, για τον ΕΦΚΑ (απαγόρευση χορήγησης δανείων σε φορείς ιδιωτικού δικαίου), για τα τουριστικά λεωφορεία, την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης κ.α.

Διαβάστε ΕΔΩ την Αιτιολογική Έκθεση

Διαβάστε ΕΔΩ όλο το νομοσχέδιο

Οι διάλογοι Τσακαλώτου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με τις περισσότερες ερωτήσεις και ενστάσεις των κυβερνητικών βουλευτών να επικεντρώνονται στις διατάξεις που αφορούν το «ψαλίδι» στα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αλλά και την αυστηροποίηση των όρων για την προκήρυξη απεργιών, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ η ενημέρωση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τους αρμόδιους υπουργούς για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Πολλοί βουλευτές ζήτησαν βελτιώσεις για την περίπτωση των επιδομάτων των τριτέκνων, κάνοντας λόγο για «αδικία» και επισημαίνοντας ότι αποτελούν πληθυσμιακά την ευρύτερη ομάδα πολυτέκνων.

Παρά τον προβληματισμό πάντως που εκφράστηκε για τα παραπάνω θέματα, το κλίμα περιγραφόταν από τους περισσότερους ως καλό, καθησυχάζοντας έτσι πλήρως, τις όποιες ανησυχίες για διαφοροποιήσεις κατά τις κρίσιμες ψηφοφορίες.

Η βασική γραμμή του «υπουργικού μασάζ» προς τους βουλευτές συνοψίζεται στη φράση με την οποία απευθύνθηκε ο Ευκλείδης Τακαλώτος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για το «πρώτο μνημονιακό νομοσχέδιο, στο οποίο αντιστρέφεται ο λόγος αρνητικών - θετικών μέτρων».

Στο πνεύμα αυτό άλλωστε, τόσο ο υπουργός Οικονομικών όσο και οι συνάδελφοί του υπογράμμισαν στην ενημέρωσή τους, τα θετικά που περιέχει το νομοσχέδιο.

Παραδεχόμενος πάντως ότι η ρύθμιση για τις απεργίες συγκαταλέγεται στα αρνητικά, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν ήταν δική μας επιλογή», ο κ. Τσακαλώτος επεσήμανε ως θετικές ρυθμίσεις τις αλλαγές στο Κτηματολόγιο, με την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα δημοσίου δικαίου, την προτεραιότητα αποζημίωσης εργαζομένων έναντι τραπεζών σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που πτωχεύουν, αλλά και την αύξηση στον προϋπολογισμό για τα επιδόματα, με ευνοημένες τις οικογένειες με ένα και δύο τέκνα. Σε ό,τι αφορά πάντως τις περιπτώσεις τριτέκνων και πολυτέκνων, ο κ. Τσακαλώτος έκανε λόγο για εξορθολογισμό, αναφέροντας μάλιστα πως και εκείνος είναι τρίτεκνος.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη και προς το δημόσιο, διευκρινίστηκε στους βουλευτές πως η σχετική ρύθμιση περιέχεται στον κορμό του πολυνομοσχεδίου και οι οποίες νομοτεχνικές βελτιώσεις ενδεχομένως χρειαστούν θα έρθουν μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για την διάταξη για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για το Δημόσιο, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «περιλαμβάνεται στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου, ωστόσο αν χρειαστούν επιπλέον διευκρινήσεις αυτές θα έρθουν με τροπολογία τα επόμενα εικοσιτετράωρα και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, την ερχόμενη Δευτέρα».

 

πηγή: Real.gr

Σχετικά TAGS