Ευχές από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων «Ό Άρχαίος Κλείτωρ»

Όμοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων «Ό Άρχαίος Κλείτωρ»

Εύχές Χριστουγέννων 2016 καί τού νέου έτους 2017,

 

Διά τα Χριστούγεννα τού σωτηρίου έτους 2016, έορτάζονται σέ μία έποχή όπου όλοι προσπαθούν νά μας πείσουν ότι δέν ύπάρχει τόπος διά τόν Χριστό, πολλοί γύρω μας τό τολμούν καί άποφασίζουν νά κάνουν τήν καρδιά τους ίδική Του κατοικία.

Αυτό εύχόμεθα όλόγυρα σέ όλους σας.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 

Διά τόν έρχομόν τού 2017 μ.χ. βιώνουμε τήν πανανθρώπινη Άδικία, πόλεμοι, έκμεταλλεύσεις άνθρώπων άπό συνανθρώπους, πτώχεια-πτώχεια, σκοτωμοί, ψέματα, κοροϊδίες, αμφισβητήσεις της άνθρωπίνης αξιοπρεπείας, ποιός είναι ποιός, κατακρημνίσεις ίδεών καί τού θεσμού τής οίκογενείας. Τά παιδιά γεννιούνται καί χρησιμοποιούντα όπως τά άλογα ζώα. Πωλούνται, σάν τα άρνιά διά τά σωματικά όργανά των, χρησιμοποιούνται στούς πολέμους νά σκοτώνονται, διά τήν έπικράτησιν τών έμπολέμων. Ή Μεσόγειος θάλασσά έχει γίνει ύγρό νεκροταφείο καί ή ύποκρισία τών ίσχυρών είναι άπύθμενη. Βιάζονται δουλεύουν σκληρά καί άπάνθρωπα καί οί σοφοί, οί μορφωμένοι, οί κυβερνώντες καί πολλοί ιερωμένοι τά θεωρούν καλώς καμωμένα.

Δυστυχώς ή ίστορία τών άνθρώπων έπαναλαμβάνεται μέ τίς αίματοβαμμένες σελίδες της. Ή τύχη τών άπλών άνθρώπων είναι βασανιστική.

Τά έθνη είναι στήν κρίσιν τών μεγάλων οικονομικών συμφερόντων καί έπιρροών.

Ή Πατρίδα μας, ή Ελλάς Όδοιπορεί Ύπόδουλη καί κατεστραμμένη, είναι όπως τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1940.

Οι κυβερνήσαντες Έλληνες, τά τελευταία σαράντα χρόνια, ξεθεμελίωσαν τά πάντα καί τώρα ώρύονται είς τά έρείπια κοροϊδεύοντας όλους έμάς όπου δουλεύαμε, πληρώναμε και δημιουργούσαμε.

Καί τό μεγαλείο τής Έλλάδος είναι ό,τι ΟΥΔΕΙΣ ΕΛΛΗΝ ΠΤΑΙΕΙ καί δέν ύπάρχει τιμωρία.

Ή έλπίδα όλων μας είναι Μόνον είς τον Θεόν. Καί νά παραμείνουμε ένωμένοι και σκεπτόμενοι όταν ψηφίζουμε. Όχι ρεμπεσκέδες καί άνικάνους, τεμπέληδες καί προσκυνημένους.

Σάς χαρίζω τόν Άναστεναγμό μου: Η ΕΛΛΑΣ, Τό 2017, Πατρίδα μου!! Προδομένη!! «…Δέν ξοδεύω τόν ήλιό σου άδικα. Δέν πετώ ούτε ψίχουλο απ’ ό,τι μού δίνεις. Γιατί σκέφτομαι τήν έρμιά καί τίς κατεβασιές τού χειμώνα…». Νικηφόρος Βρεττάκος.

Και εύχομαι:

  1. Ή πατρίδα μας Άκηδεμόνευτη καί Ίσχυρή, χωρίς Τρωκτικά, Ψεύτες καί Άνικάνους, Μετριώτες καί Ρεμπεσκέδες, Καιροσκόπους καί Άριβίστες έξουσιών, χωρίς ταγάρια καί ταγαράδες, χωρίς πτώσιν τής Έλληνικής οίκογενείας καί τέλος χωρίς άθλιότητες έξουσιαστών καί έξουσιών .
  2. Ό,τι εύχεστε νά σάς συμβή καί ό,τι άπεύχεσθε νά έξοβελισθή.
  3. Καλή διασκέδασιν τό βράδυ τής παραμονής.
  4. Εύχαριστώ διά τήν καθ' οίονδήποτε τρόπον, έντονον ή άτονον- παρουσία σας είς τήν ζωή μου.
  5. Εύχεστε καί διά έμένα καί (οί μισούντες) άς έχετε τήν -πρόσθετη- βοήθεια τών Ούρανών... Γένοιτο, έκαστον τούτων !!

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, να ακολουθήσουν την λήξιν του 2016.

ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να αποδειχθεί το 2017, Γένοιτο…

 

Αθήναι 19-12-2016, ό Γράφων,

διά τό Διοικητικό Συμβούλιον -2014-2017-

τής Όμοσπονδίας,

Ό Γενικός Γραμματέας Κ. Κατσιάρης.